Lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- Wydawanie  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

- Wydawanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.
                           

1. Miejsce załatwienia sprawy:
 
                     Urząd  Gminy  w  Drzycimiu
                             ul.Podgórna 10
                             pokój  nr 7


    tel.  52 33 17 079,  w.24
 
  
2. Podstawa  prawna:
  
   Ustawa  z  dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 
   (Dz. U. z 2013 r. poz. 405 z późn. zm.)
 
3. Wymagane dokumenty:

  1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujący teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  2. Przedstawiony w sposób graficzny (na kopii mapy zasadniczej) planowany sposób zagospodarowania terenu;
  3. Wypis z rejestru gruntów;
  4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany wraz z kopią postanowienia jeżeli zostało wydane, ustalającego jego zakres. 
 

4. Termin  załatwienia sprawy:

 
Zgodnie z art. 35 § 3,4,5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
 
 
5.  Tryb   odwoławczy:
                             
Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Bydgoszczy, za  pośrednictwem  Wójta  Gminy   Drzycim w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1,2,3 kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 
6.  Opłaty:
 
Podczas złożenia wniosku w sprawie budownictwa mieszkaniowego czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej. 

W przypadku pozostałych inwestycji należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 107,00zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2013 r., poz.455)

7. Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Joanna Barwik (1 marca 2004)
Opublikował: Stanisław Grzella (1 marca 2004, 10:24:43)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (26 sierpnia 2020, 17:39:10)
Zmieniono: Usunięto nieaktualny plik do pobrania i do dano nowy aktualny.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7603