Stypendia szkolne


INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM
SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 
Miejsce i termin składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy w Drzycimiu,  ul. Podgórna 10 pokój nr 21 w terminie do 15 września 2021 br. (zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1327)
 
Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane
 
Uprzejmie informuję, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie:

1.     STYPENDIUM SZKOLNEGO:
Stypendium szkolne przyznawane na wniosek:
·       rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
·       pełnoletniego ucznia
·       dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

(Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
 
 
Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Drzycim:
·       uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto (Dz. U. 2018, poz. 1358).
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

-   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

-     kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

1)     jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2)     zasiłku celowego;

3)     pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4)     wartości świadczenia w naturze;

5)     świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690);

7)dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

8)świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1851 z późn.zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.);

9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.8a ust.1 ustawy Karta Polaka;

12)świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;

13) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 
Stypendium nie przysługuje:

uczniom klas zerowych,uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Drzycim.

Wymagane dokumenty:

·       wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

·       aktualne zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2021/2022

·       w przypadku ubiegania się o świadczenie dla pełnoletniego ucznia upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenie w jego imieniu,

·       zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:

- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody za m-c sierpień 2021 r.

- z tytuły renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty

- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- własne oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/nie osiąga dochodu)

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania

- dowody opłacenia składek w ZUS/ KRUS
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1)            przychodu;

2)            kosztów uzyskania przychodu;

3)            różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4)            dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5)            odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6)            należnego podatku;

7)            odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 
·       odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,

·       w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – decyzja przyznająca dane świadczenie,

·       zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

·       w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Drzycimiu decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

·       dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,

·       inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.
 
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Pouczenie:

- Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1327)

 - Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2020, poz. 1327)

- Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2020, poz. 1327)

- Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8.

Pliki do pobrania:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.pdf (155kB) pdf

  2. Druk zaświadczenia o zarobkach.pdf (183kB) pdf

  3. Druki oświadczeń docx.pdf (187kB) pdf

  4. Druk do przelewu na konto bankowe.pdf (398kB) pdf

  5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie.pdf (168kB) pdf

  6. Upoważnienie - wzór.pdf (376kB) pdf

  7. wytyczne stypendium.pdf (377kB) pdf

  8. RODO.pdf (464kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń-Gorczyca (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Daniel Pożoga (9 sierpnia 2016, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (17 sierpnia 2021, 15:25:16)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2844