Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim pokój nr 21 w terminie od 1 września do 15 września br. ( zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

 Uprzejmie informuję, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie:

 1. Stypendium szkolnego,
 2. Zasiłku szkolnego.

Stypendia szkolne przyznawane są na wniosek:

 • Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • Pełnoletniego ucznia,
 • Dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Drzycim:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto ( § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

– zasiłku celowego;

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

– wartości świadczenia w naturze;

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

–  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 619 w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanychz powodów politycznych;

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

– świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Drzycim.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2020/2021,
 • w przypadku ubiegania się świadczenie dla pełnoletniego ucznia- upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenie w jego imieniu, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie (pełnoletni uczeń składa je w obecności Wójta Gminy bądź Sekretarza Gminy- obecność obowiązkowa!),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:

– zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody za miesiąc sierpień 2020 r.

– z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek od renty,

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem do zasiłku lub bez prawa),

– Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– własne oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/ nie osiąga dochodu)

– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.

 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

– zaświadczenie z Urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania

– dowody opłacenia składek w ZUS/KRUS.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, zawierającego informacje o wysokości:

– przychodu,

– kosztów uzyskania przychodu,

– różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,

– dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6,

– odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,

– należnego podatku,

– odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenia osoby.

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokoły zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) decyzja przyznająca dane świadczenie,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwować alimentów,
 • w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały bądź okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego- zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 Pouczenie :

 • wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę do przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
 • należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
 • na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.)

Pliko do pobrania:

 1. Oświadczenie.docx
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie.doc
 3. Upoważnienie.docx
 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.doc
 5. Zaświadczenie o zarobkach.docx
 6. Druk przelewu na konto bankowe.docx
 7. Klauzula RODO.docx

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń-Gorczyca (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Daniel Pożoga (9 sierpnia 2016, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (28 sierpnia 2020, 14:23:12)
Zmieniono: Zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2192