Zryczałtowany dodatek energetyczny15.01.2014

Zryczałtowany dodatek energetyczny

15.01.2014

Urząd Gminy w Drzycimiu, informuje że od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego. Świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. 
Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984). 
  
Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki: 
- być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późń.zm.); 
- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym 
- zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej 
  
Dodatek energetyczny wynosić będzie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego: 
1.       prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36zł. / miesięcznie 
2.       składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77zł./ miesięcznie 
3.       składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93zł. / miesięcznie 
  
Dodatek wypłacany jest do dnia 10 –tego każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Na rachunek bankowy odbiorcy wrażliwego lub w kasie Urzędu Gminy w Drzycimiu. 
  
Wnioski o dodatek energetyczny można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu  ul. Podgórna 10. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 52 3317079 wew. 21 
  
Wniosek (194kB) pdf
  
UWAGA! 
Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń (15 stycznia 2014)
Opublikował: Jacek Szopiński (16 stycznia 2014, 19:47:22)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (6 marca 2014, 13:59:09)
Zmieniono: aktualizacja treści-usunięcie opłaty skarbowej od wydania decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1022