Regulaminy

Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego  Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku  I. Cele działalności samorządu: Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z [...]

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

    ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH Na podstawie Zarządzenia Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. Urz. [...]

ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

  ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I PEŁNIENIA DYŻURÓW   1       Nauczyciele dyżurni wychodzą na dyżur z zeszytem uwag i długopisem, notując uczniów sprawiających trudności [...]

REGULAMIN

  REGULAMIN przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku Na podstawie Regulaminu wynagradzania Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku ustala się niniejszy regulamin przyznawania [...]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI PG NR 2 W Gródku

 Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli w Pg w Gródku Na podstawie Art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) ustala się niniejszy regulamin przyznawania nagród ze [...]

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

  Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Gródku. §1 Postanowienia wstępne.  Dodatek motywacyjny jest uznaniowym składnikiem wynagrodzenia przyznawanym przez dyrektora w wysokości od 0 do 25% [...]

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI

  REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI 1.      Praca nauczyciela podlega ocenie. 2.      Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - KARTA [...]

Regulamin Rady Rodziców PG w Gródku

  REGULAMIN DZIAŁANIA Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku. § 1 Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły z dnia 2 marca 1999r. §24 [...]

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PG NR 2 W Gródku

Regulamin Wynagradzania Pracowników PG w Gródku  § 1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą w Publicznym Gimnazjum nr 2 w [...]

Regulamin działania

  Regulamin działania Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku. § 1 Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 43, ust. 2 oraz statutu placówki z dnia 2 marca 1999r. wprowadza się uchwałą [...]

REGULAMIN PRACY

  REGULAMIN PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2 W GRÓDKU  POSTANOWIENIA WSTĘPNE  Na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. –Ustawy kodeks Pracy i Ustawy z 2 lutego 1996r. o zmianie Ustawy Kodeks Pracy oraz zmianie [...]

metryczka