REGULAMIN PRACY

 

REGULAMIN PRACY

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2 W GRÓDKU

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. –Ustawy kodeks Pracy i Ustawy z 2 lutego 1996r. o zmianie Ustawy Kodeks Pracy oraz zmianie niektórych Ustaw ustala się regulamin pracy o treści następującej:

  1. Regulamin pracy w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Gródku zwanej dalej „szkołą” ustala wewnętrzny porządek oraz określa związane z pracą obowiązki szkoły i jej pracowników.
  2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.
  3. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu pracy.

UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE

4.      Z każdym z  pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę na czas nie określony, określony lub czas wykonywania określonej pracy. Nauczyciele pracują także na podstawie mianowania.

  1. Każda z umów, o której mowa w p. 4 może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy. Zatrudnienie na okres próbny nie dotyczy nauczycieli. Umowa winna określać: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

6. Szkoła jest obowiązana:
    1. informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą
    2. zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,  
        sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
        podstawowymi uprawnieniami,
    3. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
        właściwą jakość pracy, wykorzystanie zdolności i kwalifikacji pracowników,
    
4. zapewnić przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
    5. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne
        szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
    6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
    7. ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
    8. zaspokoić w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników,
    9. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników
        ich pracy,
   10. dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz
        odzież i obuwie robocze.
7.  Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać  
     dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.

8. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:
      1. przestrzegać ustalonego w Szkole czasu pracy i wykorzystywać go w sposób
          efektywny,
     2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Szkole porządku,
     3. przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
     4. dbać o dobro Szkoły, chronić jej mienie i używać je zgodnie z przeznaczeniem,
     5. przestrzegać tajemnicy służbowej,
     6. nie przynosić i nie przechowywać na terenie Szkoły pieniędzy, papierów
         wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o znacznej wartości, ponieważ
         w przypadku ich zaginięcia Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
     7. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy,
     8. dbać o czystość i porządek stanowiska pracy.

CZAS PRACY 

9. Świadczenie pracy
      9.1. Czas pracy w Szkole dla pracowników administracyjno – obsługowych wynosi
             średnio 40 godziny tygodniowo, przyjmując za podstawę rozkład czasu pracy
             czterotygodniowy.
             40 godzin tygodniowo oraz jeden tydzień pracy sześciodniowej w wymiarze
             48 godzin pracy.
      9.2. Praca pracowników administracyjno – obsługowych świadczona jest w godzinach
             od 700 do 1930 lub ustalana zadaniowo dla określonego stanowiska pracy,
      9.3. Pracownikom administracyjno – obsługowym przysługuje przerwa śniadaniowa
             w wymiarze 15 minut dziennie przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia za ten
             czas,
      9.4. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
             opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć,
             doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich
             nie może przekroczyć tygodniowo 40 godzin,
      9.5. Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym
             tygodniowym rozkładem zajęć,
      9.6. Zadania dodatkowe i czas w jakim mogą być realizowane, określa plan pracy
             Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez
             dyrektora Szkoły.
10. Czas pracy pracowników zaliczanych do I lub II grupy inwalidzkiej wynosi 7 godzin
      na dobę i 33 godziny tygodniowo. W tygodniach, w których przypada ustawowo
      wolny dzień od pracy, czas tej grupy pracowników wynosi 28 godzin na tydzień.

11. Liczba wolnych sobót w danym roku kalendarzowym określana jest odrębnymi
      przepisami, natomiast terminy dodatkowych dni wolnych od pracy ustalane są
      wewnętrznymi przepisami Szkoły, stanowiącymi załącznik do regulaminu. Obecnie
      zajęcia dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze w szkole realizuje się od
      poniedziałku do piątku. W razie potrzeby zajęcia te mogą być prowadzone w soboty
      na zasadzie przeniesienia z innego dnia.

12. Szkoła może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i
      kończenia pracy z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.

13. Pracownicy zamieszkali poza miejscowością siedziby Szkoły, mogą wyjątkowo
      uzyskać pozwolenie na zmianę godzin pracy ze względu na trudności
      komunikacyjne.

14. Pora nocna trwa w tutejszej Szkole od godziny 22.00 do 6.00.

 

 

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 20:54:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3617