REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI

 

REGULAMIN

OCENIANIA NAUCZYCIELI

1.      Praca nauczyciela podlega ocenie.

2.      Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - KARTA NAUCZYCIELA (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2000r. Nr 98 poz. 1066).

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Gródku od dnia 1 grudnia 2000r.

4.      Kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela:

 

„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.

(Art. 6 Karty Nauczyciela)

Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który:

a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza:

·   stosuje różnorodne nowoczesne metody nauczania i wychowania,

·   systematycznie doprowadza swoich uczniów do sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych (co najmniej szczebla wojewódzkiego),

·   stosuje różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,

·   umie sporządzić bądź wykorzystuje dostępne narzędzia pomiarów osiągnięć szkolnych,

·   wyróżnia się sprawną organizacją imprez, uroczystości szkolnych oraz wycieczek,

·   w atrakcyjny sposób zagospodarowuje czas wolny uczniów, angażując rodziców,

b) zaangażowanie zawodowe, innowacje, współpraca z rodzicami:

·   prowadzi klasę autorską wg programu stworzonego osobiście,

·   opracowuje i wdraża autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne (innowacje i eksperymenty pedagogiczne),

·   prowadzi uczniów indywidualnym tokiem lub programem nauczania,

·   jest autorem programu wychowawczego lub innego (o profilu ekologicznym, turystycznym, zdrowotnym itp.),

·   wykazuje doskonałą znajomość programów nauczania i podstaw programowych,

·   jest popularny, lubiany przez uczniów i rodziców, jest autorytetem w szkole,

c) doskonalenie zawodowe:

·   doskonali swoją wiedzę i umiejętności w różnorodnych, zorganizowanych formach oraz stosuje ją w praktyce szkolnej,

·   śledzi literaturę pedagogiczną i potrafi być krytycznym wobec zawartych w niej propozycji, dobre wdraża do swej pracy,

·   prowadzi wysoko oceniane lekcje otwarte dla zespołu przedmiotowego, członków rady pedagogicznej i innych nauczycieli swojego przedmiotu na terenie miasta, gminy i województwa,

d) wszechstronny rozwój ucznia:

·   rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach działalności pozalekcyjnej oraz wdraża ich do samokształcenia,

·   podejmuje skuteczne próby wywołania pozytywnych zmian w postawach uczniów i rodziców wobec szkoły, aktywizuje środowisko,

e) przestrzeganie porządku pracy:

·   wywiązuje się wzorowo z prowadzenia dokumentacji i innych zadań statutowych szkoły,

·   dba o powierzony mu majątek szkolny, z własnej inicjatywy dokonuje jego inwentaryzacji, troszczy się o stan i zasób pomocy dydaktycznych,

Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który:

a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza:

·   dobrze uczy i wychowuje,

·   jest zawsze przygotowany do zajęć,

·   systematycznie i konsekwentnie realizuje założenia programowe i organizacyjne,

·   systematycznie ocenia wiadomości i umiejętności uczniów z uwzględnieniem jawności i obiektywności oceny,

·   dba o swój warsztat pracy, estetykę pracowni, pomoce naukowe, sprzęt szkolny, zabiega o jego wzbogacenie,

b) zaangażowanie zawodowe, innowacje, współpraca z rodzicami:

·   współpracuje z radą pedagogiczną,

·   spełnia większość oczekiwań rodziców i środowiska,

c) doskonalenie zawodowe:

·   systematycznie się dokształca,

·   systematycznie uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej,

·   śledzi na bieżąco i wykorzystuje dostępną mu literaturę metodyczną,

d) wszechstronny rozwój ucznia:

·   wykazuje troskę o powierzony zespół klasowy,

·   zna warunki rodzinne uczniów,

·   organizuje pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji,

·   organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

e) przestrzeganie porządku pracy:

·   starannie i terminowo prowadzi dokumentację szkolną,

·   jest taktowny, zdyscyplinowany, punktualny, sprawiedliwy, koleżeński i umie współżyć z otoczeniem.

Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który:

a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza:

·   nie realizuje podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela,

·   nie uzyskuje pozytywnych wyników swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, badanych narzędziami pomiaru dydaktycznego przez dyrektora szkoły lub organ nadzorujący szkołę,

·   nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, prowadzone przez niego zajęcia są improwizowane,

·   wykazuje nieporadność metodyczną i merytoryczną, nie czyni zabiegów by poprawić ten stan,

·   jego uczniowie nie uzyskują lub mają kłopoty z uzyskaniem pozytywnych wyników podczas egzaminów wstępnych,

·   lekceważy zasady rytmiczności i jakości oceniania uczniów,

b) zaangażowanie zawodowe, innowacje, współpraca z rodzicami:

·   nie wykazuje należytej troski o właściwą współpracę z rodzicami uczniów i wychowanków,

·   swoją pracą i postawą nauczycielską powoduje powtarzające się i uzasadnione obawy rodziców o jakość nauczania i wychowania w szkole,

c) doskonalenie zawodowe:

·   nie uczestniczy w żadnych formach doskonalenia zawodowego,

·   nie dostrzega potrzeby dalszego kształcenia w celu podnoszenia sprawności swoich działań pedagogicznych,

d) wszechstronny rozwój ucznia:

·   nie potrafi motywować uczniów do wysiłku poznawczego i osiągania dobrych wyników w nauce,

·   jego działalność wychowawcza nie przynosi zadawalających wyników w zachowaniu uczniów,

·   nie dba o właściwe zagospodarowanie czasu wolnego swoich wychowanków,

e) przestrzeganie porządku pracy:

·   nie przestrzega dyscypliny pracy,

·   nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły oraz regulaminów szkolnych,

·   nieterminowo rozlicza się z powierzonych mu obowiązków, zadań dydaktycznych,

·   nie rozlicza się z prowadzonej przez niego w szkole działalności finansowej (zbiórki składek od uczniów, rozprowadzanie podręczników i innych),

·   nie jest prawdomówny w stosunku do uczniów, rodziców, przełożonych,

·   jego postawa budzi zastrzeżenia uczniów, rodziców i przełożonych, co powoduje skargi środowiska szkolnego.

 Ponadto ocenie podlegają nauczyciele odbywający staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Ta ocena jest oceną pracy za okres stażu.

Podczas dokonywania oceny pracy bierze się kolejno pod uwagę kryteria, zawarte w treści oceny od najniższych do najwyższych. Nauczyciel oceniony na ocenę  wyróżniającą powinien spełniać równocześnie wymagania ocen niższych.

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 21:51:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3642