REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI PG NR 2 W Gródku

 Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli w Pg w Gródku

Na podstawie Art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) ustala się niniejszy regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, zwany dalej Regulaminem, dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku.

§ 1

Nagrody otrzymują nauczyciele za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a w szczególności:

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:

- integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,

- udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

- prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu, zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych, prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wdrażaniu własnych programów autorskich, stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów itp.,

3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na:

- zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

- prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

- organizowaniu współpracy szkoły z placówkami kulturalnymi, naukowymi, z zakładami pracy,

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:

- doskonalenie własnego warsztatu pracy,

- aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,

- kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji koleżeńskich itp.

§ 2

  1. Nauczycielowi nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły przynajmniej raz w roku szkolnym, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, po zaopiniowaniu kandydatów do nagrody przez zakładową organizację związkową.
  2. Prawo do nagrody nabywa nauczyciel po roku pracy w PG Nr2 w Gródku na pełnym etacie.
  3. Nagroda nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu zarówno na urlopie płatnym jak i bezpłatnym oraz temu, który w ciągu roku poprzedzającym przyznanie nagrody nie przepracował 50% czasu pracy (np. przebywającemu na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
  4. Przy ustalaniu wysokości nagrody dyrektor kieruje się spostrzeżeniami dokonanymi w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i wykonywanych czynności administracyjno – organizacyjnych biorąc pod uwagę :

1. hospitacje zajęć
2. lustracje
3. dokumentację prowadzoną przez nauczyciela
4. kwestionariusz indywidualny wypełniany raz w okresie przez nauczycieli
5. innych spostrzeżeń np. ankiety wśród rodziców i uczniów.
6. liczbę punktów uprawniających nauczyciela do uzyskania dodatku motywacyjnego

  1. Przyjmuje się zasadę, że aby otrzymać nagrodę należy:

1) spełniać warunki określone w § 1
2) zdobyć minimum 200 punktów uprawniających do otrzymania dodatku motywacyjnego za cały rok poprzedzający nabycie uprawnienie do nagrody dyrektora (suma punktów za oba okresy roku szkolnego).

                                                         § 3
1. Ustala się trzy wysokości nagrody dyrektora:

2.I     - x * FND / liczba uprawnionych

3. II   - y * FND / liczba uprawnionych

4. III  - z * FND / liczba uprawnionych

5. Współczynniki: x, y, z ustala dyrektor tak by II wysokość nagrody wynosiła
   60% wysokości nagrody I,  a wysokość nagrody III    wynosiła 40% wysokości nagrody I.

6. Do pierwszej wysokości nagrody dyrektor zalicza max 2 nauczycieli, którzy
    uzyskali najwyższą liczbę punktów potrzebnych do uzyskania dodatku motywacyjnego
    otrzymaną przez sumowanie punktów za oba okresy roku szkolnego poprzedzającego
    zdobycie uprawnienia do nagrody. Spośród tej dwójki nauczycieli,
    dyrektor może wytypować nauczycieli do nagród wyższego stopnia: Organu
    Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej.

§ 4

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 5

Dyrektor Szkoły przynajmniej raz w roku informuje Radę Pedagogiczną o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród.

§ 6

1. Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę, po zaopiniowaniu go przez radę Pedagogiczną, o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli zatrudnionych w kierowanej przez niego placówce.

2. Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do organu nadzorującego szkołę, po zaopiniowaniu go przez organ prowadzący szkołę, o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli zatrudnionych w kierowanej przez niego placówce.

3. Nagrodę organu prowadzącego szkołę może otrzymać nauczyciel, który osiągnął liczące się w skali gminy wyniki w pracy pedagogicznej.

2. Nagrodę Kuratora Oświaty może otrzymać nauczyciel, który osiągnął liczące się w skali województwa wyniki w pracy pedagogicznej.

3. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej może otrzymać nauczyciel, który osiągnął liczące się w skali kraju wyniki w pracy pedagogicznej.

4. Nauczyciel wytypowany do nagrody wyższego stopnia w danym roku nie otrzymuje nagrody dyrektora.

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 22:12:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5157