REGULAMIN

 

REGULAMIN

przyznawania nagród dla pracowników

administracji i obsługi

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku

Na podstawie Regulaminu wynagradzania Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku

ustala się

niniejszy regulamin przyznawania nagród, zwany dalej Regulaminem, dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku.

§ 1

Pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności przysługuje nagroda z funduszu nagród.

§ 2

Fundusz nagród przeznaczony jest dla pracowników:

1) administracji szkoły – sekretarza szkoły,

2) obsługi szkoły - woźnego, sprzątaczek, konserwatora, palacza, kucharek, intendenta.

§ 3

Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum w ramach posiadanych środków.

§ 4

Pracownik otrzymuje nagrodę w szczególności za:

- sumienne i staranne wykonywanie obowiązków pracowniczych,

- aktywny udział w pracach na rzecz szkoły,

wykonywanie czynności przekraczających obowiązkowy zakres czynności pracownika,

- pomoc w organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę dla uczniów i ich rodziców,

- przestrzeganie dyscypliny pracy,

- dbałość o mienie szkoły.

§ 5

1. O przyznaniu nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracownik zawiadamiany jest na piśmie.

2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody przekazywany jest do akt osobowych pracownika.

3. Dyrektor Szkoły może podać do publicznej wiadomości listę osób nagrodzonych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 22:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3876