ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

 

ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

I PEŁNIENIA DYŻURÓW

 

1       Nauczyciele dyżurni wychodzą na dyżur z zeszytem uwag i długopisem, notując uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Nauczycielom wolno zejść z dyżuru tylko za zgodą dyrektora szkoły (wicedyrektora). Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący.

2       Plan dyżurów układany jest przez dyrektora szkoły i zmieniany równocześnie ze zmianą tygodniowego planu zajęć.

3       Na każdym piętrze dyżuruje 1 nauczyciel. Nauczyciel dyżurujący powinien zabraniać wchodzenia do szkolnych toalet dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) ma obowiązek usunięcia z toalety nadmiaru uczniów.

4       Uczniom nie wolno samodzielnie wychodzić z budynku gimnazjum. Uczniowie przebywający bez konkretnego celu poza Gimnazjum będą karani w myśl zapisów regulaminu oceniania zachowania.

5       Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus w świetlicy szkolnej (sale przydzielone w planie tygodniowym). Wychowawcy świetlicy każdorazowo kontrolują obecność uczniów, notując frekwencję w dzienniku.

6       Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach, schodach.

7       Uczniom zabrania się biegania po korytarzach i klatkach schodowych.

8       O możliwości korzystania z podwórka szkolnego decyduje nauczyciel dyżurny. Podczas pobytu uczniów na szkolnym podwórku opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurni.

9       Wychowawcy klas mają obowiązek sprawdzania, czy w zeszytach uwag nauczycieli dyżurnych są wpisy dotyczące ich wychowanków. Żaden wpis nie powinien pozostać bez konsekwencji wychowawczych i dyscyplinarnych.

10     Konsekwencje wpisów do zeszytów są okresowo kontrolowane przez dyrektora szkoły.

11     W obrębie działania sklepiku uczniowskiego za porządek odpowiada opiekun Samorządu Uczniowskiego.

12     W pełnieniu dyżurów nauczycielom pomagają uczniowie wyznaczeni przez Samorząd Uczniowski. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do wypełniania poleceń uczniów dyżurujących w zakresie porządku. Uczniowie dyżurujący mają obowiązek zgłaszać wszelkie swoje uwagi nauczycielom dyżurnym.

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 22:21:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3248