ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

 

 

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK (IMPREZ) SZKOLNYCH

Na podstawie Zarządzenia Nr 18 MEN z dnia 29 września 1997r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. Urz. MEN Nr 9 z dnia 16 października 1997r., poz. 40) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gródku.

1) Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki (imprezy).

2) Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona za wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy i terminów postojów, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

3) Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych. Organizację wycieczek w górach określają odrębne przepisy.

4) Zgodę na wyjazdy zagraniczne uczniów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

5) Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpie­czeństwa jej uczestnikom.

6) Udział uczniów małoletnich w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Każdy organizator wycieczki obowiązkowo uzyskuje od rodziców pisemną zgodę na wyjazd dziecka.

7) Organizator wycieczki wypełnia w 2 egzemplarzach kartę wycieczki opracowaną przez dyrektora szkoły, zawierającą najważniejsze obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki.

8) Dokumentacja wycieczki zawiera:

·       kartę wycieczki z załączoną listą uczestników - po 2 egz. (wzór w sekretariacie),

·       pisemne zgody rodziców (pozostają w szkole),

·       regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,

·       preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu (kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia),

·       dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków,

·              oferty przewoźników na przejazd  w przypadku wycieczki organizowanej przez biuro turystyczne.

·              pisemne podsumowanie, ocenę i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

9) Kierownik wycieczki powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.

10) Zgodę na wycieczkę (imprezę) wydaje i podpisuje kartę wycieczki co najmniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem dyrektor szkoły. Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u dyrektora szkoły.

11) Kierownik wycieczki winien przedstawić dyrektorowi program wycieczki zawierający: cele i zadania szkoły realizowane na wycieczce oraz planowane osiągnięcia zgodne z podstawą programową.

 

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 22:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3213