Statut Szkoły Podstawowej w Gródku

UCHWAŁA Nr XII/88/2000

Rady Gminy w Drzycimiu

z dnia 27 czerwca 2000 roku

w sprawie zmian w statucie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku.

     Na podstawie § 41 Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/24/99 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku.

Rada Gminy

uchwala, co następuje: 

§ 1

W związku z reorganizacją szkół na terenie gminy dokonać zmian w statucie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku:

1) w § 3 skreśla się słowa „w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte”

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „Szkoła uczy przede wszystkim młodzież ze swojego obwodu.
    Obwodem Gimnazjum w Gródku są miejscowości położone na terenie gminy Drzycim”.

3) w § 19
   a) dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1
   b) dodaje się punkt 2 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Drzycim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 roku.

                                     Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej Żelazny

                                     

                                       

 STATUT
Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Gródku

Zał. do Uchwały Nr IV/24/99 Rady Gminy w Drzycimiuz dnia 2 marca 1999r. 

 I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Użyte w treści statutu słowa:
”Szkoła” oznacza „Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Gródku”,
”ustawa” oznacza ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z 1996 r. Dz. U, Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126).

§ 2


1. Szkoła nosi nazwę: „Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Gródku”.
2. Gimnazjum prowadzi obowiązkowe nauczanie a klasach I do III.

§ 3 

Szkołą ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gródku, przy ul. Szkolnej 5.

§ 4

Szkołą posługuje się pieczęcią zwykłą informacyjną i pieczęcią okrągłą z godłem państwa wewnątrz i nazwą szkoły w otoku.

§ 5

Szkoła uczy przede wszystkim młodzież ze swojego obwodu. Obwód ten obejmuje miejscowości: Bedlenki, Biechowo, Biechówko, Dólsk, Gródek, Lubocheń, Mały Dólsk, Sierosław, Sierosławek.

§ 6

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Drzycim.

§ 7

Gmina zabezpiecza potrzeby finansowe i administracyjne, wyznacza osoby do ich realizowania i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.

§ 8

Organ prowadzący Szkołę może ingerować w działalność Szkoły wyłącznie a zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 9

W sprawach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych Gmina może występować z wnioskami do Dyrektora Szkoły, który ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 10

Cele i zadania , które realizuje Szkoła wspólnie z gminą określa art. 1 ustawy.
Cele te, to w szczególności:
1. realizacja prawa dziecka do kształcenia się, do wychowania i opieki stosownie do wieku i
   osiągniętego rozwoju,
2. wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
    uczniów,
4. umożliwienie nauki przez dzieci niepełnosprawne,
5. dążenie do zmniejszenia różnic w warunkach kształcenia w różnych szkołach gminy,
6. utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pray ucznia i nauczyciela w szkole,
7. upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształcenie właściwych postaw
   wobec problemów ochrony środowiska.

§ 11

Zadania realizowane przez Szkołę samodzielnie określa art. 7 ustawy wymienionej w § 1 i należą do nich w szczególności:
1. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
2. przeprowadzania rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wykonawczych do ustawy,
4. realizowanie ustalonego minimum programowego przedmiotów obowiązkowych i ramowego planu nauczania,
5. realizowanie ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

III. GMINA JAKO ORGANIZATOR SZKOŁY
§ 12

Zapewnia warunki realizacji obowiązku szkolnego w szkołach oraz warunki do takiego przygotowania ucznia, aby mógł on kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

§ 13

Gmina określa w porozumieniu z dyrektorem Szkoły liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych oraz ustala warunki organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły.

§ 14

Gmina w równym stopniu odpowiada za warunki, o których mowa w § 11 w stosunku do klas istniejących jak i w stosunku do klas nowych o innym profilu, jeżeli decyzja o utworzeniu takiej klasy została przez gminę zaakceptowana.

§ 15

Gmina informuje na bieżąco dyrektora szkoły o zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 13 do 18 lat.

§ 16

Gmina prowadzi postępowanie wyjaśniające w przypadku wpływu wniosku rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora.

IV. KURATOR OŚWIATY

§ 17

Kurator oświaty rozpatruje odwołania od decyzji dyrektora szkoły wydawanych w sprawach dotyczących obowiązku szkolnego.

§ 18

Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny polegający na:
a. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
    szkoły,
b. analizuje i ocenia efekty realizacji programów nauczania, a także działalności statutowej
    szkoły,
c. udziela pomocy szkole i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 
   wychowawczych i opiekuńczych,
d. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

V. ORGANY SZKOŁY

§ 19

Organami Szkoły są:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Komitet Rodzicielski,
- Samorząd Uczniowski.

§ 20

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.

Stosunek pracy (art. 36a i 38 ustawy)

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza Rada Gminy po wygranym konkursie.
2. Zasady przeprowadzania konkursu określa art. 36 ustawy.
3. Rada Gminy przed każdym konkursem powołuje komisję konkursową i uchwala regulamin
    konkursu.
4. Rada Gminy może upoważnić przewodniczącego rady gminy lub zarząd gminy do
    nawiązania stosunku pracy z dyrektorem szkoły na podstawie aktu powierzenia.
5. W sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty art.38.

§ 21 

Dyrektor Szkoły
1. Do obowiązków dyrektora należy (art. 39 ustawy):
    1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły i
        reprezentowanie jej na zewnątrz,
    2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
    3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
        psychofizycznego
    4. realizowanie uchwał organów szkoły podejmowanych w ramach przyznanych im
        kompetencji, a także współpraca z tymi organami,
    5. wstrzymanie wykonania uchwał organów wymienionych w pkt 4, jeżeli są one
        niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły
        niezwłocznie powiadamia radę gminy,
    6. przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego,
    7. przedstawienie radzie szkoły, nie rzadziej jak dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
        wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
       działalności Szkoły,
    8. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie na prowadzenie
        szkoły.
2. W sprawach dotyczących obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podejmuje decyzje.
3. Dyrektor wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w szkole osób z
    uwzględnieniem § 22 ust. 7 pkt 6 c i d.
4. Dyrektor przyjmuje swoje obowiązki na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 22

Rada Pedagogiczna (art. 40 ustawy)

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i nauczyciele.
2. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych, podejmuje uchwały w obecności
    co najmniej 2/3 członków zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Dyrektor może zapraszać na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej inne osoby, które
    mają na posiedzeniu Rady Pedagogicznej głos doradczy.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej odbywają się:
    a. przed rozpoczęciem roku szkolnego,
    b. przed zakończeniem okresu w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania i
        promowania uczniów,
    c. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.
6. Zebrania plenarne mogą odbywać się również w miarę potrzeby z inicjatywy
    przewodniczącego rady szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 1/3 członków rady
    pedagogicznej.
7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
    1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
    2. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
    3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po
        zaopiniowaniu przez radę szkoły,
    4. ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli,
    5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
    6. opiniuje:
        a. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
            pozalekcyjnych,
        b. projekt planu finansowego szkoły,
       c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
       d. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i opiekuńczych,
   7. występuje do gminy z wnioskiem o odwołanie dyrektora
8. przygotowuje projekt statutu, a także poprawek do niego i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły.

§ 23

Rada Szkoły (art. 50 ustawy)

1. Rada Szkoły liczy od 6 do 12 osób i w jej skład wchodzi
    - 2 lub więcej nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli,
    - 2 lub więcej przedstawicieli rodziców wybranych przez ogół rodziców,
    - 2 lub więcej uczniów wybranych przez ogół uczniów.
2. Przedstawiciele Rady Szkoły wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością
    głosów w obecności co najmniej 2/3 zebranych w każdej grupie.
3. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.
4. Do uprawnień i obowiązków Rady Szkoły należy:
    1. uchwalanie statutu szkoły,
    2. przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego szkoły,
    3. występowanie do kuratorium oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny
        działalności szkoły, dyrektora lub innego nauczyciela,
   4. opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
        a także innych spraw ważnych dla szkoły,
    5. ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie do dyrektora,
        rady pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
        i przedmiotów nadobowiązkowych,
    6. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł i wydawanie ich
      zgodnie z regulaminem działania Rady Szkoły.
5. Rada Szkoły działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 24

Komitet Rodzicielski

1. W skład komitetu rodzicielskiego wchodzi 18 przedstawicieli rodziców, po trzech
    przedstawicieli z każdej klasy.
2. Komitet Rodzicielski działa na podstawie swojego regulaminu.
3. Komitet Rodzicielski podobnie jak rada szkoły może wspierać działalność statutową szkoły i gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
    wydatkowania zebranych składek określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

§ 25

Samorząd Uczniowski (art. 55 ustawy)

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów określa organy
    samorządu, a także sposób i częstotliwość ich wybierania.
3. Samorządowi Uczniowskiemu przysługuje prawo do:
    1. zapoznania się z programem nauczania,
    2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nace i zachowaniu,
    3. organizowanie życia szkolnego w celu rozwijania i zaspokajania własnych
        zainteresowań,
    4. redagowania gazetki szkolnej,
    5. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,
    6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
4. Wynikające z powyższych praw określone czynności zawiera regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 26

W szkole może być utworzony Uczniowski Klub Sportowy. Zasady jego działania reguluje ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113).

VI. Organizacja szkoły

§ 27

Rok szkolny trwa od 1 września do dnia 31 sierpnia roku następnego.

§ 28

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

§ 29

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach I – III.

§ 30

1. Obowiązkowe zajęcia szkołą realizuje w 6 klasach:
    - w pracowniach: biologicznej, chemicznej, fizycznej,
    - w świetlicy,
    - w bibliotece szkolnej,
    - na boisku szkolnym i sali gimnastycznej.
2. W celu realizacji statutowego obowiązku prowadzenia działalności prozdrowotnej szkołą
    prowadzi gabinet pielęgniarki.

§ 31

1. Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
    arkusz organizacyjny, którego projekt jest opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej
    do 30 kwietnia każdego roku, na rok szkolny rozpoczynający się od 1 września roku
    opracowania planu nauczania.
2. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera:
   - liczbę pracowników szkoły,
   - liczbę i rodzaj godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,
   - liczbę i rodzaj godzin przedmiotów nadobowiązkowych,
   - liczbę i rodzaj godzin zajęć w kołach zainteresowań,
   - liczbę godzin innych zajęć pozalekcyjnych.

VII. Zadania nauczycieli

§ 32

Nauczyciel realizuje swoje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także szanowaniem godności osobistej ucznia.

§ 33

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel powinien kształcić i wychowywać ucznia w umiłowaniu Rodziny i Ojczyzny, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy. Dbać o kształtowanie postaw moralnych.

§ 34

Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny dokonuje się w ciągu pierwszych 3 lat zatrudnienia nauczyciela w szkole, a po tym okresie na wniosek zainteresowanego nauczyciela lub z inicjatywy rady pedagogicznej albo dyrektora szkoły. Ocena ma charakter opisowy. Zasady przeprowadzenia oceny określają odrębne przepisy.

§ 35

Szczegółowe obowiązki nauczyciela wynikają z planu pracy a także regulaminu pracy szkoły.

 

 

 

  

 

 

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (1 lutego 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (1 lutego 2004, 15:13:45)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (10 maja 2019, 12:18:19)
Zmieniono: Zaktualizowano dane.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15862