Statut

 

STATUT GMINY DRZYCIM

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1. Uchwała określa:

 1. ustrój gminy Drzycim,

 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych
  gminy, uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasady udziału przewodniczących jednostek pomocniczych w pracach rady gminy,

 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy,

 4. zasady i tryb działania komisji rewizyjnej,

5) zasady działania klubów radnych,

6) zasady realizacji jawności działania organów gminy, w tym zasady
dostępu obywateli do dokumentów i korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. wspólnocie samorządowej - oznacza to ogół mieszkańców - osób
  fizycznych mających miejsce zamieszkania na obszarze gminy Drzycim,

 2. mieszkańcu - oznacza to mieszkańca gminy Drzycim, stosownie do
  postanowień art. 25 Kodeksu Cywilnego,

 3. obywatelu - oznacza to obywatela polskiego,

 1. Radzie - oznacza to Radę Gminy Drzycim,

5) radnym - oznacza to radnego Rady Gminy Drzycim,

6) przewodniczącym rady - oznacza to przewodniczącego Rady Gminy
Drzycim,

7) komisji - oznacza to Komisje Rady Gminy w Drzycimiu,

8) wójcie - oznacza to wójta Gminy Drzycim ,

9) urzędzie - oznacza to Urząd Gminy Drzycim,

10) kierowniku - oznacza to kierownika, dyrektora jednostki organizacyjnej
gminy Drzycim,

11) ustawie - oznacza to ustawę o samorządzie gminnym.

§ 3. 1. Pieczęcią urzędową gminy jest pieczęć okrągła zawierająca w centralnej części wizerunek orła w koronie i napis na obwodzie ,, Rada Gminy w Drzycimiu.”

Rozdział II

Struktura gminy

 

§ 4. l. Gmina Drzycim, zwana dalej "gminą", jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców oraz terytorium o powierzchni 108 km. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik do statutu.

2. Gmina jest położona w Powiecie Świeckim w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

§ 5. l. Gmina Drzycim obejmuje swym terytorium dziesięć jednostek pomocniczych, którymi są następujące sołectwa:

1) Biechówko,

 1. Dąbrówka,
 2. Drzycim,
 3. Dólsk

5) Gacki,

6) Gródek,

7) Krakówek,

8) Mały Dólsk,

 1. Sierosław,

10) Wery,

2. Gmina może tworzyć inne jednostki organizacyjne na zasadach określonych w §15.

§ 6. l. Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, należą do zakresu działania gminy, która posiadając osobowość prawną wykonuje je we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, tworzenie warunków do
racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz tworzenie warunków do pełnego
uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty samorządowej jest podstawowym
zadaniem gminy.

3. W celu wykonywania zadań gmina może m.in. tworzyć jednostki
organizacyjne.

4.Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. l. Organami gminy są:

1) Rada - organ stanowiący i kontrolny,

 1. Wójt - organ wykonawczy.

§ 8. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Drzycim

§ 9. l. Wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy. 2. Mieszkańcem gminy jest osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie gminy.

§ 10.1.Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz przeprowadzenia referendum określają stosowne ustawy.

§ 11.1.Mieszkańcy gminy uczestniczą w konsultacjach dotyczących między innymi:

1) tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia gminy, ustalenia jej granicy
i nazwy oraz siedziby władz gminy,

2) tworzenia jednostki pomocniczej.

2. Oprócz obligatoryjnych przypadków przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przewidzianych ustawą, na terytorium gminy mogą być
przeprowadzane konsultacje w innych sprawach ważnych dla gminy.

3. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii członków wspólnoty na temat
konsultowanej sprawy.

 1. Rada może postanowić o potrzebie przeprowadzenia konsultacji z własnej

inicjatywy, a także na wniosek wójta lub grupy co najmniej 100 mieszkańców,
którzy w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat. Wniosek zawierający czytelne wskazanie imion, nazwisk oraz własnoręczne podpisy mieszkańców należy przedłożyć przewodniczącemu rady.

5. O potrzebie przeprowadzenia konsultacji rozstrzyga rada gminy w drodze
uchwały ustalając:

1) treść pytań lub wariantów rozwiązań konsultowanej sprawy,

 1. kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,

6.Tryb przeprowadzenia konsultacji w szczególności winien obejmować:

1) przedstawienie przez wójta gminy przedmiotu konsultowanej sprawy na
zebraniach organów jednostek pomocniczych i zebraniach wiejskich oraz
wywieszenia treści pytań lub wariantów rozwiązań konsultowanej sprawy na
tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach,

2) przyjmowanie na temat konsultowanej sprawy uwag i opinii w formie
uchwał zebrań wiejskich,

7. Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawuje pełnomocnik ustanowiony
przez radę w uchwale, o której mowa w ust. 5.

 1. O wynikach konsultacji informuje się mieszkańców w drodze komunikatu podanego do publicznej wiadomości poprzez tablice ogłoszeń.

 2. Konsultacje mając charakter opiniodawczy, nie są dla Rady wiążące.

10. W przypadkach innych niż określonych ustawą, konsultacje mogą zostać
ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej zainteresowanych daną sprawą i zostać przeprowadzone w innym trybie uchwalonym odrębną uchwałą.

§ 12. l. Uczestnicząc w zebraniach wiejskich mieszkańcy gminy podejmują uchwały dotyczące spraw sołectwa (na terenie którego zamieszkują) na zasadach określonych w odrębnym statucie sołectwa.

2. W związku z ustawową zasadą jawności gospodarki finansowej gminy mieszkańcy są informowani na zebraniach wiejskich o założeniach projektu budżetu gminy, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

§ 13. l. Zarówno mieszkaniec jak i każdy obywatel ma prawo:

1) do uzyskania informacji o pracach organów gminy,

 1. do wstępu na sesje Rady gminy i posiedzenia jej komisji,

3) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady gminy na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego statutu.

§ 14. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy gminy są na obszarze gminy źródłami powszechnie obowiązującego prawa, którego należy przestrzegać.

 

Rozdział III Jednostki pomocnicze

§ 15. l. Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy uwzględniając uwarunkowania przestrzenne, więzi gospodarcze i społeczne, a szczególnie optymalne zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.

2. Inicjatorami utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być:

1) zebrania wiejskie,

 1. rady sołeckie dotychczasowego terytorium sołectwa,

 2. grupa co najmniej 100 mieszkańców, którzy w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat.

4) Wójt.

§ 16. Konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej odbywają się w trybie określonym w § 11

§ 17. Organizację i zakres działania sołectwa bądź innej jednostki pomocniczej określa Rada Gminy w odrębnym statucie tej jednostki.

§ 18. l. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej zwany dalej sołtysem może uczestniczyć w pracach Rady poprzez zabieranie głosu na sesjach i na posiedzeniach komisji; składanie wniosków, zapytań i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej, nie ma on jednak prawa do udziału w głosowaniu.

2.Uprawnienie do zabierania głosu na sesjach rady oznacza:

1) możliwość zabierania głosu w sprawach istotnych, dotyczących kwestii
ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa w
czasie przeznaczonym w porządku obrad do składania przez radnych
interpelacji,

2) możliwość zabierania głosu w dyskusjach nad projektami uchwał, których
przedmiotem są kwestie określone w punkcie l,

3) możliwość zabierania głosu w innych sprawach dotyczących jednostki
pomocniczej w czasie przeznaczonym na składanie wolnych wniosków i
zapytań.

3. Sołtys może być w każdym czasie poproszony o wyrażenie opinii w
określonej sprawie jeżeli przewodniczący obrad uzna, że jest to istotne dla podjęcia
przez Radę rozstrzygnięcia.

4. Sołtys ma możliwość zabierania głosu na posiedzeniach komisji rady za zgodą przewodniczącego komisji w sprawach dotyczących danej jednostki pomocniczej, związanych tematycznie z przedmiotem posiedzenia komisji.

 

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna rady

§ 19. l. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie działającym na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta wykonującego jej uchwały.

2. Do właściwości Rady należy stanowienie o wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy zgodnie z ustawą.

§ 20. W skład Rady wchodzą radni w liczbie określonej w ustawie.

§ 21. 1. Pracę Rady organizuje i prowadzi obrady sesji przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2.Wyboru przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego dokonuje Rada
nowej kadencji na pierwszej sesji.

3.Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można łączyć z
funkcją członka komisji rewizyjnej.

4. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji,Rada dokona wyboru na wakujące stanowisko na najbliższej sesji.

 1. Szczegółowe zasady i tryb wyboru oraz odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady określa ustawa.

§ 22. l. Funkcje kontrolne Rada realizuje poprzez:

1) rozpatrywanie na sesjach sprawozdań oraz informacji,

 1. komisję rewizyjną,
 2. inne komisje stałe i doraźne powoływane do wykonywania określonych zadań.

§ 23. l. Oprócz komisji rewizyjnej Rada powołuje co najmniej trzy komisje stałe:

 1. komisję ds. Kultury,Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa
  Publicznegi i Ochrony Przeciwpożarowej,

 2. komisję ds.Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 3. komisję ds. Budżetu i Finansów.

2. Skład komisji określa Rada w odrębnych uchwałach.

3. Rada może w miarę potrzeb powoływać komisje doraźne określając ich skład
i zakres przedmiotowy działania w odrębnych uchwałach.

§ 24. l. Przewodniczącego komisji i jego zastępcę powołuje rada spośród radnych na wniosek radnych będących członkami danej komisji.

2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych łącznie z
komisją rewizyjną. Ograniczenie nie dotyczy komisji doraźnych.

3. Skład komisji nie może przekraczać połowy składu Rady.

 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami,mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Rozdział V

Komisja rewizyjna

1. Organizacja komisji

 

§ 25. Rada kontroluje działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych powołując w tym celu komisję rewizyjną.

§ 26. Rada powołuje komisję rewizyjną składającą się z 3 członków zwykłą większością głosów.

§ 27. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

§ 28. l. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje prace komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożliwości podjęcia przez niego działań zadania określone w ust.1 wykonuje wskazany przez niego członek komisji.

§ 29. 1. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawach wyłączenia członków komisji rewizyjnej decyduje pisemnie
przewodniczący komisji.

3.O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od
decyzji o wyłączeniu do Przewodniczącego - w terminie 7 dni od daty powzięcia
wiadomości o treści tej decyzji.

§ 30. l. Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrola działalności wójta i podporządkowanych jednostek w zakresie
przestrzegania statutu, realizacji uchwał organów gminy oraz innych
postanowień prawa, których przestrzeganie bądź realizacja nie podlega kontroli
zewnętrznej, oraz w zakresie sprawowania zarządu mieniem komunalnym,

2) opiniowanie wykonania budżetu gminy,

3) występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Wniosek powinien być zaopiniowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.

 1. badanie skarg na działalność Wójta.

§ 31. 1. W celu wykonywania czynności kontrolnych w ramach komisji mogą być tworzone zespoły kontrolne składające się z co najmniej dwóch członków komisji.

2. Zespół kontrolny jest tworzony decyzją przewodniczącego komisji
rewizyjnej.

3.Tryb pracy komisji, w tym również zespołów kontrolnych został określony w § 43.

 

 

2. Plan pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej

§ 32. l. Komisja rewizyjna przedkłada radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2.Plan przedłożony Radzie winien zawierać w szczególności:

1)planowane terminy odbywania posiedzeń,

2)wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej,

3.Rada może zatwierdzić część planu pracy komisji rewizyjnej, przystąpienie
do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu
pracy lub jego części.

§ 33. l. Komisja rewizyjna składa Radzie na pierwszej sesji w nowym roku kalendarzowym - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

 1. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
 2. wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną,

 3. wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

3. Komisja Rewizyjna ocenia wykonanie budżetu gminy za rok ubiegły oraz sporządza wniosek w sprawie absolutorium.

4. Poza przypadkiem określonym w ust. l, komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin sprawozdania.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 34. l. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę uzasadnionych potrzeb.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są
objęte zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej.

3.Postanowienia § 71 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej
inicjatywy przewodniczącego komisji rewizyjnej po uprzednim uzgodnieniu z
przewodniczącym Rady, a także na pisemny umotywowany wniosek :

1) Przewodniczącego Rady,

 1. co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady,

5. Za posiedzenia odbyte z naruszeniem postanowień ust.4 nie przysługują radnym diety uchwalone przez radę na mocy ustawy w odrębnej uchwale.

 1. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na posiedzenia:

1) radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze
biegłych lub ekspertów,

7. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien
być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem.

§ 35. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 36. l. Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, Przewodniczący komisji wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy stosownych środków finansowych. Umowę w imieniu gminy zawiera Wójt.

§ 37. Komisja rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

4. Zasady kontroli

§ 38. l. Komisja podlegając Radzie realizuje na bieżąco jej funkcję kontrolną i może kontrolować działalność poszczególnych podmiotów pod względem: 1) legalności,

 1. gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową
kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

3. Uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej nie mogą naruszać uprawnień
kontrolnych innych komisji powołanych przez radę gminy.

§ 39. 1. Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu
lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu
działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego
działalności,

3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej
kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu

§ 40. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze, a kontrola problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż l dzień roboczy.

§ 41. l. Rada może nakazać komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

2.Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu
kontroli.

3. Uchwały rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane są niezwłocznie.

4. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym
przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli
kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 42. l. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 38 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

5.Tryb kontroli

 

§ 43. 1. Kontroli dokonuje komisja w co najmniej dwuosobowym składzie lub zespół kontrolny utworzony do przeprowadzenia danej kontroli.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu
kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej
powiadamia kierownika podmiotu objętego kontrolą w terminie 3 dniowym
poprzedzającym datę rozpoczęcia kontroli, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, gdzie podjęcie czynności kontrolnych winno nastąpić niezwłocznie. Za szczególne okoliczności uważa się w szczególności sytuacje w których członkowie komisj powzięli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym, gdzie podjęcie czynności kontrolnych winno nastąpić niezwłocznie.

4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot ( jednostkę ), zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.

§ 44. l. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 45. l. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności
przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne
do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do
obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności,
o których mowa w ust. l i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na
ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 46. l. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

2. Podczas dokonywanej czynności kontrolnej zespół kontrolny jest
zobowiązany do przestrzegania:

1) przepisów o BHP, obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

 1. przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.

3. Działalność zespołu kontrolnego (komisji) nie może naruszać obowiązującego
w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów
sprawujących kontrolę służbową.

 

6. Protokoły kontroli

§ 47. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący :

1) nazwę jednostki kontrolowanej,

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3) określenie przedmiotu kontroli,

4) czas trwania kontroli,

5) fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i
nieprawidłowości ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne,

6) wykorzystane dowody,

7) wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była
przedmiotem kontroli,

 1. wykaz załączników.
 2. datę i miejsce podpisania protokołu,

10) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego
podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn
odmowy.

§ 48. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. l składa się na ręce Przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 49. l. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi o których mowa w ust. l składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 50. l. Do czasu przyjęcia i podpisania protokołu pokontrolnego czynności związane z pracą komisji bądź zespołu kontrolnego są wyłączone z zasad jawności. 2. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od podpisania protokołu- otrzymują: przewodniczący rady gminy, wójt gminy i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 51. Obsługę komisji zapewnia Urząd Gminy.

 

Rozdział VI

Kluby radnych

§ 52. l. Radni mogą tworzyć kluby radnych według własnego wyboru.

§ 53. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

2. Utworzenie klubu winno być niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu
rady, nie później niż w ciągu 7 dni.

3.W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu,

 1. listę członków,
 2. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

 3. Przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego informowania przewodniczącego rady o zmianie składu osobowego klubu.

§ 54.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich
członków.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie
poniżej liczby radnych warunkującej utworzenie klubu.

§ 55. l. Kluby prowadzą swoją działalność w oparciu o regulamin uchwalony przez członków klubu.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa w tym ze statutem gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania
regulaminów klubów oraz ich zmian przewodniczącemu Rady.

4. W przypadku stwierdzenia w regulaminie klubu postanowień sprzecznych
ze stutem gminy, przewodniczący Rady wzywa przewodniczącego
klubu do usunięcia nieprawidłowości.

§ 56. l. Kluby mogą wyrażać swoje opinie we wszystkich sprawach należących do zakresu działania gminy.

2. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

§ 57. Kluby mogą obradować w pomieszczeniach urzędu.

Rozdział VII

1.Wójt gminy

 

§ 58. l. Jako organ wykonawczy gminy wójt wykonuje uchwały rady oraz zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem jest składane na zasadach określonych w ustawie.

§ 59. l. Do zadań wójta należy należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W sprawach nie cierpiących zwłoki wójt wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliżej sesji.

§ 60. Na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez wójta albo w przypadkach wynikających z braku możliwości działania wójta czynności należące do wójta podejmuje jego zastępca.

§ 61. Po upływie kadencji wójt działa do dnia objęcia urzędu przez nowowybranego wójta.

 

 

2. Urząd gminy i pracownicy samorządowi

 

§ 62. l .Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, ustalony przez wójta gminy.

§ 63. Kierownikiem urzędu jest wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 64. W zakresie ustalonym przez wójta organizację pracy urzędu oraz sprawne jego funkcjonowanie zapewnia sekretarz.

§ 65. Głównym księgowym budżetu gminy jest skarbnik.

§ 66. Pracownicy samorządowi są zatrudniani w urzędzie:

1) wójt - na podstawie wyboru,

 1. zastępcę- powołuje wójt,

3) sekretarz i skarbnik - na podstawie powołania przez radę na wniosek wójta,

4) pozostali pracownicy - na podstawie umowy o pracę,

§ 67. l. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalanie warunków pracy i płacy dla wójta dokonuje rada w drodze uchwały.

2. Rada może w drodze uchwały upoważnić przewodniczącego do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

 

Rozdział VIII

Jawność działania organów gminy

§ 68. l. Działalność organów gminy jest jawna.

2. Ograniczenia jawności obrad rady i jej komisji oraz protokołów organów gminy mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 69. l. Ustawowa jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawa obywateli określone w § 13.

§ 70. l. Uprawnionymi do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje związane z działaniem organu. Informacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie.

§ 71. 1. Jawność posiedzeń sesji i komisji zapewnia się w szczególności poprzez:

1) wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie,
miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez wywieszenie zawiadomienia na
tablicy ogłoszeń urzędu na 5 dni przed terminem sesji oraz za pośrednictwem
sołtysów na tablicach ogłoszeń w sołectwach,

2) wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości terminu, miejsca i
przedmiotu obrad komisji poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy
ogłoszeń urzędu najpóźniej w przeddzień danego posiedzenia,

3) wyznaczenie na sali obrad miejsca dla obywateli wyrażających wolę
wstępu na posiedzenia.

2. Przewodniczący Rady może po uzgodnieniu z wójtem zdecydować o poinformowaniu o sesji poprzez zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, przy czym ogłoszenie w miejscowej prasie jest obowiązkowe jeżeli przepisy
ustaw szczególnych tak stanowią ze względu na przedmiot projektów uchwał wymagających dla skuteczności rozstrzygnięcia takiej procedury.

3. Udział obywateli w posiedzeniach jest bierny i polega na możliwości
obserwowania obrad.

4. Obywatele mogą rejestrować przebieg obrad poprzez ich nagrywanie,
filmowanie, fotografowanie w sposób nie zakłócający porządku obrad.

 1. Obywatele zakłócający porządek obrad bądź naruszający jego powagę mogą
  zostać usunięci z sali obrad zgodnie z postanowieniami § 29 regulaminu rady.

§ 72. l. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1) protokół z sesji,

2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym komisji rewizyjnej,

3) rejestr uchwał Rady Gminy i Zarządzeń wójta gminy,

4) rejestr wniosków i opinii komisji,

 1. rejestr interpelacji i wniosków radnych.

  § 73. 1. Dokumenty z zakresu działania organów gminy wymienione w § 72 udostępnia się w biurze Rady, w dniach pracy urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.

  2. Z dokumentów obywatele mogą we własnym zakresie sporządzać notatki,
  odpisy i wyciągi i fotografować je.

  3. Realizacja uprawnień określonych w ust. 2 odbywa się w Urzędzie Gminy w asyście pracownika urzędu nieodpłatnie.

  § 74. Za sporządzenie kopii kserograficznych lub sporządzenie wydruków, o których stanowi § 72 pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Radę odrębną uchwałą.

  § 75. Nie ujawnia się informacji:

  l) objętych tajemnicą skarbową,

  2) stanowiących dobra osobiste,

  3) objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych,

  4) objętych ustawą o ochronie danych osobowych,

 2. wyłączonych z jawności na podstawie innych ustaw.

§ 76. Odmowa udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentu następuje w formie pisemnej.

§ 77. l. Na odmowę udzielenia informacji i udostępnienia dokumentu oraz uniemożliwienia wstępu na posiedzenia sesji i komisji rady przysługuje obywatelowi prawo złożenia skargi.

2. Jeżeli postanowienia ustaw regulujące ograniczenia jawności przewidują rozstrzygnięcie co do udzielenia informacji w formie decyzji administracyjnej, na odmowę przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA.

 

 

 

 

Rozdział IX Przepisy przejściowe i końcowe

§ 78. W sprawach nie uregulowanych w statucie, ma zastosowanie ustawa oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 79. Traci moc Statut Gminy Drzycim uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Drzycimiu Nr XV/93/96 z dnia 16 lutego 1996 roku oraz Uchwała Nr XIX/138/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Drzycim.

§ 80. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Żelazny

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (26 czerwca 2003)
Opublikował: Jan Adminowicz (26 czerwca 2003, 18:35:45)

Ostatnia zmiana: Bożena Szajerka (1 lipca 2003, 09:48:06)
Zmieniono: Zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17592