Świadczenie pielęgnacyjneMiejsce:

Urząd Gminy Drzycim
Referat
Organizacyjno-Społeczny
Adres:
Podgórna 10, 86-140 Drzycim
Numer pokoju:
12

tel. 52-33-17-079 wew. 30

W godzinach: 7.00 – 15.00 w dniach: poniedziałek - piątek
E-mail: ug@drzycim.pl

Wymagane dokumenty:

1. kserokopie dokumentu potwierdzającego rezygnację z zatrudnienia: np. ostatniego świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o rozwiązaniu umowy lub potwierdzenie zamknięcia działalności gospodarczej;
2. kserokopia wyroku sądowego, z którego wynika, że rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.


Dokumenty niezbędne do przekazania do ZUS, celem ustalenia okresów składkowych i nieskładkowych Wnioskodawcy:

1. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka lub innego niepełnosprawnego członka rodziny na którego wnioskowane jest świadczenie pielęgnacyjne+ oryginał do wglądu,
2. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy + oryginały do wglądu,
3. kserokopia aktu urodzenia dziecka na które wnioskowane jest świadczenie + oryginał do wglądu
oraz kserokopie aktów urodzenia wszystkich dzieci (także dorosłych) – z oryginałami do wglądu, oraz w przypadku ich niepełnosprawności: kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności – z oryginałami do wglądu,
4. kserokopie wszystkich świadectw pracy lub innych dokumentów stwierdzających okresy ubezpieczenia Wnioskodawcy (np. umowy zlecenia) – z oryginałami do wglądu,
5. zaświadczenia z każdego zakładu pracy, stwierdzających okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz chorobowych po dniu 14.11.1991r.
6. kserokopia legitymacji ubezpieczeniowych zawierających wpisy o zatrudnieniu – z oryginałem do wglądu,
7. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, stypendium lub innego świadczenia, z wyszczególnieniem zasiłków chorobowych;


W celu zgłoszenia pozostałych członków rodziny (małżonka, pozostałych dzieci) do ubezpieczenia zdrowotnego przy świadczeniu pielęgnacyjnym należy przygotować:
a. dane osób podlegających zgłoszeniu tj: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, nr PESEL oraz w przypadku posiadania niepełnosprawności: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.


Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje tylko wtedy, gdy Wnioskodawca nie posiada statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Sposób załatwienia sprawy:

1. na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję;
2. w przypadku decyzji przyznającej, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto 25 dnia każdego miesiąca. Istnieje również możliwość osobisteg odbioru w kasie Banku Spółdzielczego w Drzycimiu;

Opłaty:

brak

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych;

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);

3. Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P. poz. 1014)

Inne informacje:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

a. matce albo ojcu,

b. opiekunowi faktycznemu dziecka,

c. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

d. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodek rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 przedmiotowej ustawy lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

a. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

b. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1477,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;


2. osoba wymagająca opieki:

a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

c. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

d. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

e. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.
Druki do pobrania:

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Braszka-Rajnowska (4 grudnia 2012)
Opublikował: Jacek Szopiński (5 grudnia 2012, 13:41:23)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Braszka-Rajnowska (13 czerwca 2018, 09:35:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1784