Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.

Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i C yfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1086) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 [...]

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Drzycim w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., odbędą się w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 14.00 w [...]

Dopisanie osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców, w terminie do dnia 1 września 2015 r., mogą składać osoby uprawnione do udziału w referendum stale zamieszkałe lub czasowo przebywające na obszarze gminy, a także osoby nigdzie niezamieszkałe, [...]

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymaganie posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek może być zatem [...]

metryczka