Stypendia szkolne


INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 
Miejsce i termin składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10 w terminie do 15 września 2022 br.  zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1915 z późn. zm.)

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Uprzejmie informuję, że pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie:

STYPENDIUM SZKOLNEGO:
Stypendium szkolne przyznawane na wniosek:
 •  rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 •  pełnoletniego ucznia,
 •  dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. (Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).
 
Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Drzycim:
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto (Dz. U. 2021, poz. 1296).
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach  deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981);

8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535);

11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);

12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

14) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);

15) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);

16) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);

17) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1);

18) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).
 
Stypendium nie przysługuje:
 • uczniom klas zerowych,uczniom,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Drzycim.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2022/2023,
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie dla pełnoletniego ucznia upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenie w jego imieniu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody za m-c sierpień 2022 r.
 • - z tytuły renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek rent,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • własne oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/nie osiąga dochodu),
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania,
 • dowody opłacenia składek w ZUS/ KRUS .
 
W przypadku  osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w  przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w  odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – decyzja przyznająca dane świadczenie,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.
 
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Pouczenie:

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021, poz. 1915)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021, poz. 1915)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2021, poz. 1915)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8.
 
/-/ Krzysztof Nowiński
Z up. WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Nowiński
zastępca Wójta

Pliki do pobrania:
 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.pdf (217kB) pdf

 2. Druk zaświadczenia o zarobkach.pdf (181kB) pdf

 3. Druki oświadczeń docx.pdf (184kB) pdf

 4. Druk do przelewu na konto bankowe.pdf (755kB) pdf

 5. RODO stypendia.pdf (562kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń-Gorczyca (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Daniel Pożoga (9 sierpnia 2016, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (5 września 2022, 12:28:04)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3490