Stypendia szkolne o charakterze socjalnym


Informacja
 
o możliwości skorzystania z następujących pomocy uczniom w roku szkolnym 2023/2024:

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Termin składania wniosków do 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Drzycim, pok.1

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
- uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki. 
 
O stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie mieszkający na terenie Gminy Drzycim znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Do  wniosku  należy  dołączyć  zaświadczenie  lub  oświadczenie  o dochodach  wszystkich osób będących we  wspólnym gospodarstwie  domowym  ucznia  uzyskanych  w  miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,  a  w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  w  którym  wniosek  został  złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki). Wniosek składa się jeden raz w roku.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem i przedstawić rachunki potwierdzające celowość wydatków.   

ZASIŁEK SZKOLNY

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Więcej informacji na temat pomocy uczniom można uzyskać w Urzędzie Gminy Drzycim, 
pok. 1 (tel. 52 33 17 079 wew.21)


Pliki do pobrania:
1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (20kB) word
2 Klauzula RODO (15kB) word
3 Druk zaświadczenia o dochodach (13kB) word
4 Druk oświadczenia (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Rządkowska (4 września 2023)
Opublikował: Małgorzata Rządkowska (4 września 2023, 14:14:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157