Klauzula informacyjna – centralny rejestrator rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"  rejestratora  rozmów telefonicznych informuje, że:

1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,
ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.

2.     Inspektorem Ochrony Danych  w Placówce jest Karolina Daroń-Gorczyca adres kontaktowy e-mail: daron@drzycim.pl.

3.     Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające - przetwarzane są w celu poprawy jakości świadczonych usług przez GOPS w Drzycimiu . Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, co oznacza, że na przetwarzanie Pana/Pani danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  Kontynuacja połączenia telefonicznego po wysłuchaniu komunikatu lub wybraniu numeru wewnętrznego oznacza wyrażoną przez Pana/Panią „zgodę”.

4.     odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych;

5.     Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6.     Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zostaną trwale usunięte chyba, że wystąpią przesłanki o których mowa w art.17 ust. 3 pkt. e) RODO tzn. osoba której dane dotyczą wystąpi o zabezpieczenie nagrania na okres do 3 miesięcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W terminach w/w o zabezpieczenie nagrania mogą również wystąpić organy ścigania w ramach prowadzonych postępowań karnych jeśli nagranie będzie stanowiło dowód w sprawie. Nagrania stanowiące dowód w sprawie przechowywany jest wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7.     posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem  usunięcia o którym mowa w pkt. 6.  Prawo  sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych przysługuje  przed terminem jego usunięcia o którym mowa w pkt. 6.

8.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10.  podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych  jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. W przypadku  potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

11.  Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu  profilowania.

Administrator Danych Osobowych          
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu            
          
Plik do pobrania:
  1. Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą (68kB) word

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS - Jolanta Szymczak (18 grudnia 2019)
Opublikował: Daniel Pożoga (3 stycznia 2020, 11:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663