Klauzula informacyjna – nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"  właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Gminy informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Drzycim z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Podgórnej 10, 86-140 Drzycim której przedstawicielem jest Wójt Gminy Drzycim.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Drzycim jest  Karolina Daroń-Gorczyca adres kontaktowy  e-mail: daron@drzycim.pl

3) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające  tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy, - przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy lub posiedzenia jej komisji z których nagrywany jest wyłącznie dźwięk bez obrazu, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Wybrany sposób protokołowania sesji i komisji Rady Gminy określony został w Statucie Gminy Drzycim. Udział w obradach sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Drzycim;

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że  odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej;

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a które zostały przekazane dobrowolnie  np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Gminy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku  nie ma w tym przypadku zastosowania.

8)  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a  nagrywanie sesji Rady Gminy i przebiegu komisji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie wizerunku Pana/Pani osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy.  W przypadku  potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Drzycim.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu  profilowania.

metryczka


Wytworzył: Inspektor Ochrony Danych Osobowych (20 listopada 2018)
Opublikował: Daniel Pożoga (20 listopada 2018, 10:32:22)

Ostatnia zmiana: Karolina Daroń-Gorczyca (3 stycznia 2020, 11:07:39)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4360