Wysokość taryf - od 23 maja 2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu informuje odbiorców wody z terenu Gminy Drzycim i Gminy Bukowiec o aktualnie obowiązujących od 23 maja 2023 r. przez kolejne 18 miesięcy taryfach za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania zestawienia cen i opłat.

Lp.

Grupy odbiorców

wyszczególnienie

Stawka w zł

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1 (G1)

1. do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód,

2. do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w szczególności gospodarstwa domowe.

Wg wskazań wodomierza lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

3,26 netto

zł/m3

2.

Grupa 4 (G4)

Pozostali odbiorcy nie należący do Grupy 1 w szczególności zakłady przemysłowe, placówki oświatowe, przychodnie zdrowia, Urząd Gminy i jednostki podległe, woda do celów Ppoż.

Wg wskazań wodomierza lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

3,32 netto

zł/m3


Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania cen i stawek opłat.

Lp.

Grupy odbiorców

wyszczególnienie

Stawka w zł

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 2 (G2) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalnia Drzycim;

Wg wskazań urządzeń pomiarowych lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

6,51 netto

zł/m3

2.

Grupa 3 (G3) za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych – Oczyszczalnia w Gródku

Wg wskazań urządzeń pomiarowych lub norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

6,01 netto

zł/m3

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do cen dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Załącznik decyzji nr GD.RZT.70.9.2023.AS.9

Plik do pobrania:

  1. GD.RZT.70.9.2023.AS.9-1.pdf (4860kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Józef Szeligowski - Kierownik ZGK w Drzycimiu (22 maja 2023)
Opublikował: Daniel Pożoga (24 maja 2023, 11:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290