Dodatek osłonowy

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas należy złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1.    400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2.    600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3.    850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4.    1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1.    500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2.    750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3.    1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4.    1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana jest na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
 
Kontakt do pracownika w celu uzyskania informacji: 52 33 17 079 wew. 21

Pliki do pobrania:
  1. wzór wniosku o dodatek osłonowy.pdf (518kB) pdf
    wzór wniosku o dodatek osłonowy.docx (57kB) word

  2. Klauzula informacyjna RODO- dodatek osłonowy.pdf (197kB) pdf
    Klauzula informacyjna RODO- dodatek osłonowy.docx (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Rządkowska (3 stycznia 2022)
Opublikował: Daniel Pożoga (4 stycznia 2022, 12:26:32)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (14 stycznia 2022, 12:02:16)
Zmieniono: Dodano klauzule RODO w plikach do pobrania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1363