OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO Z DNIA 12 LIPCA 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

    z dnia 12 lipca 2023 r.

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) i art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 12 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał, dla Gminy Drzycim, decyzję
Nr 13/2023 znak: WIR.II.746.1.6.2023.ML, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do granicy działek oraz tłoczni ścieków wraz z kablami zasilającymi na terenie miejscowości Drzycim – ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa, na działce nr ewid. 359/5, obręb 0006 Drzycim, gmina Drzycim.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego
1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: mlisewska@bydgoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z zasadami obsługi klienta
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
w terminie czternastu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Znak sprawy:

WIR.II.746.1.6.2023.ML             

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

   

Plik do pobrania:

  1. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.II.746.1.6.2023.ML - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki W Bydgoszczy.pdf (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojewoda Kujawsko-Pomorski (12 lipca 2023)
Opublikował: Daniel Pożoga (18 lipca 2023, 12:24:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375