Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dotyczy budowy budynku garażowego

Drzycim, dnia 26.04.2024 r.

RIRG.6733.3.ZOW.2024
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.)

zawiadamiam

na wniosek z dnia 16.04.2024 r. złożonego przez Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie budynku garażowego – realizacja inwestycji na działce ewid. nr  34/3 obręb ewidencyjny Sierosław, gm. Drzycim.
Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 - Krzysztof Nowiński.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Plik do pobrania:
1. obwieszczenie (495kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (26 kwietnia 2024)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (29 kwietnia 2024, 14:48:49)
Podmiot udostępniający: ug

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40