Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIRG.6733.4.ZOW.2024 dot. budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej

Drzycim, dnia 14.05.2024 r.

RIRG.6733.4.ZOW.2024
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.)
zawiadamiam
na wniosek z dnia 22.04.2024 r. złożonego przez:
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie
ul. Wojska Polskiego 38a, 86-100 Świecie,
reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Przemysława Proczek,
adres do korespondencji: ul. Dworcowa 77/4, 85-009 Bydgoszcz,
 
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15KV i nn 0,4kV: budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn Gacki 02, linii napowietrznej nn 0,4KV i SN 15kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV i wymiana słupa nn i przyłącza napowietrznego w miejscowości Gacki – realizacja inwestycji na części działki ewid. nr 12/6 obręb ewidencyjny Gacki, gm. Drzycim,
Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 - Krzysztof Nowiński.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.
 
Plik do pobrania:
Obwieszczenie (570kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (14 maja 2024)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (16 maja 2024, 08:59:46)
Podmiot udostępniający: ug

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28