Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIRG.6733.7.ZOW.2024 dot. przebudowa drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie

Drzycim, dnia 14.05.2024 r.
RIRG.6733.7.ZOW.2024
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.)
zawiadamiam
na wniosek z dnia 27.04.2024 r. złożonego przez:
Nadleśnictwa Trzebciny
z siedzibą: Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno,
reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Malinowskiego
ul. Okrężna 4 Błądzim, 86-141 Lniano,
 
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie – realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 5224/5, 5230/4, 5231/5 obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Szarłata, gm. Osie, działkach nr ewid. nr 5230/1, 5231/6, 5237, 5236, 5244, 5243, 5251, 5252, 5258, 5257, 5262/3, 5261/5, 5267/7 obręb ewidencyjny Sierosław oraz działkach ewid. 5266/1 i 5261/6 obręb Wery, gm. Drzycim.
Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 - Krzysztof Nowiński.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie (561kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (14 maja 2024)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (16 maja 2024, 13:32:10)
Podmiot udostępniający: ug

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27