Obwieszczenie przed wydaniem decyzji dot. budowy garażu

Drzycim, dnia 14.05.2024 r.   
                                                      
RIRG.6733.3.ZOZ.2024

 
                    
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie z art. 7 i 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 
 
z a w i a d a m i a m
 
o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszenia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek dnia 16.04.2024 r. złożonego przez Gminę Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie budynku garażowego – realizacja inwestycji na działce ewid. nr  34/3 obręb ewidencyjny Sierosław, gm. Drzycim.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drzycim, 86 - 140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (52) 33-17-079 wew. 24 p. Krzysztof Nowiński
W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 

Plik do pobrania:
obwieszczenie (519kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (14 maja 2024)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (24 maja 2024, 09:53:07)
Podmiot udostępniający: ug

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27