Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - dot. budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej w msc. Gacki


Drzycim, dnia 05.06.2024 r.
                                                          
RIRG.6733.4.ZOZ.2024
 
                    
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie z art. 7 i 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 
 
z a w i a d a m i a m
 
o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszenia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek dnia 22.04.2024 r. złożonego przez Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38a, 86-100 Świecie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Przemysława Proczek, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15KV i nn 0,4kV: budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn Gacki 02, linii napowietrznej nn 0,4KV i SN 15kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV i wymiana słupa nn i przyłącza napowietrznego w miejscowości Gacki - realizacja inwestycji na części działki ewid. nr 12/6 obręb ewidencyjny Gacki, gm. Drzycim.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drzycim, 86 - 140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (52) 33-17-079 wew. 24 p. Krzysztof Nowiński
W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 

Plik do pobrania: Obwieszczenie (583kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (5 czerwca 2024)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (5 czerwca 2024, 13:43:23)
Podmiot udostępniający: ug

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19