Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - dot. przebudowa drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie

Drzycim, dnia 17.06.2024 r.     
                                                      
 
RIRG.6733.7.ZOZ.2024

                 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie z art. 7 i 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 
 
z a w i a d a m i a m
 
o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszenia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek dnia 27.04.2024 r. złożonego przez Nadleśnictwa Trzebciny z siedzibą: Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Arkadiusza Malinowskiego, ul. Okrężna 4 Błądzim, 86-141 Lniano, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie drogi leśnej nr 2 w Leśnictwie Zalesie - realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 5224/5, 5230/4, 5231/5 obręb ewidencyjny Nadleśnictwo Szarłata, gm. Osie, działkach nr ewid. nr 5230/1, 5231/6, 5237, 5236, 5244, 5243, 5251, 5252, 5258, 5257, 5262/3, 5261/5, 5267/7 obręb ewidencyjny Sierosław oraz działkach ewid. 5266/1 i 5261/6 obręb Wery, gm. Drzycim.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drzycim, 86 - 140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (52) 33-17-079 wew. 24 p. Krzysztof Nowiński
W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 

Plik do pobrania: Obwieszczenie (593kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (17 czerwca 2024)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (17 czerwca 2024, 14:28:00)
Podmiot udostępniający: ug

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14