Regulamin Rady Gminy Drzycim

REGULAMIN RADY GMINY W DRZYCIMIU

 

1. Sesje rady – postanowienia ogólne i przygotowanie sesji

 

§ 1. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Rada może również podejmować uchwały w sprawach:

1) postanowień proceduralnych,

2) oświadczeń - zawierających stanowisko w określonej sprawie,

3) apeli - zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.

§ 2. 1. Rada obraduje na sesjach:

1) zwyczajnych,

2) nadzwyczajnych,

§ 3. Sesje Rady zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 4. 1. Sesje rady mogą składać się z jednego lub więcej posiedzeń w zależności od programu.

2. Posiedzenie sesji nie powinno trwać dłużej niż 6 godzin. Po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin.

3. Decyzję o rozłożeniu programu sesji na więcej niż jedno posiedzenie podejmuje przewodniczący rady.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, może być podjęta podczas posiedzenia, jeżeli przebieg posiedzenia wskazuje, że nie będzie możliwe wyczerpanie programu podczas trwania tego posiedzenia z zastrzeżeniem § 46 ust.2 oraz w przypadku braku quorum.

5. Termin dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący Rady.

§ 5. 1. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem, określając miejsce i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się materiały w tym projekty uchwał.

§ 6. Przewodniczący Rady w porozumieniu z wójtem gminy kieruje zaproszenia do osób, których obecność na posiedzeniu jest wskazana oraz powiadamia mieszkańców o sesji zgodnie z postanowieniami § 71 statutu gminy .

§ 7. W obradach uczestniczą sekretarz i skarbnik oraz inni pracownicy urzędu i kierownicy jednostek gminnych wyznaczeni przez wójta, jeżeli zachodzi taka konieczność.

§ 8. 1. Porządek obrad sesji zwyczajnej winien obejmować:

1) otwarcie,

2) stwierdzenie quorum,

3) przyjęcie programu sesji,

4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, w tym z nadzwyczajnej, jeżeli taka się odbyła,

5) sprawozdanie z pracy wójta gminy w okresie między sesjami i wykonania uchwał rady gminy,

6) składanie interpelacji,

7) podjęcie uchwał,

8) udzielenie odpowiedzi na złożone interpelacje,

9) wolne wnioski i zapytania.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 , składa wójt lub osoba wyznaczona przez wójta.

§ 9. 1. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni - zgodnie z ustawą.

2. W szczególnie ważnych sprawach, przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać nadzwyczajną sesję Rady na wniosek komisji rewizyjnej.

3. Sesje nadzwyczajne odbywają się podczas jednego posiedzenia i winny obejmować jedynie program, dla którego zostały zwołane, z wyjątkiem interpelacji oraz wolnych wniosków i zapytań radnych.

4. Do zwołania sesji nadzwyczajnej nie ma zastosowania termin określony w § 5 ust.1.

§ 10. 1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady jest zwoływana w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Program pierwszej sesji obejmuje:

1) dokonanie otwarcia sesji,

2) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji,

3) ślubowanie,

4) wybór przewodniczącego rady gminy i wiceprzewodniczącego,

    1. sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie gminy,

2. Inicjatywa uchwałodawcza i projekty uchwał

§ 11. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa przynajmniej 4 radnych, komisje, kluby radnych , chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Wyłącznie wójtowi gminy, przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w zakresie powoływania i odwoływania skarbnika gminy i sekretarza gminy .

§ 12. 1. Projekty uchwał przygotowuje wójt gminy w oparciu o:

1) wnioski komisji rady,

2) inicjatywy własne wynikające z bieżącej działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych,

2. Przygotowanie projektu uchwały przez wnioskodawcę posiadającego inicjatywę uchwałodawczą następuje samodzielnie przy zapewnieniu wnioskodawcy ze strony wójta i urzędu gminy pomocy merytorycznej i prawnej.

§ 13. Inicjatywa uchwałodawcza i projekty uchwał w sprawach uwzględniających konsultacje z mieszkańcami muszą spełniać postanowienia § 11 .

§ 14. 1. Projekty uchwał powinny określać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały ,

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,

2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

3. Jeżeli rozstrzygnięcie przez Radę jest uzależnione od przewidzianych prawem opinii innych organów bądź instytucji, odpisy dokumentów zawierających opinie załącza się do projektów uchwał.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§ 15. Projekty uchwał powinny być omówione przez komisje, których zakres działania obejmuje tematykę projektu uchwał.

§ 16. Jeżeli wymaga tego interes gminy, projekt uchwały można za zgodą rady wnieść pod obrady sesji z pominięciem trybu określonego w § 15 i z zastrzeżeniem postanowień ustawy o samorządzie gminnym.

§ 17. 1. Bezwzględnie przez wszystkie komisje stałe wymagane jest omówienie następujących projektów uchwał;

1) w sprawie budżetu gminy,

2) sprawozdania z działalności finansowej gminy za miniony rok,

  1. w sprawie uchwalenia lub zmiany Statutu Gminy.

 

3. Zasady obradowania i głosowania

§ 18. Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności (lub gdy zachodzi konieczność zastąpienia go w obradach) wiceprzewodniczący rady.

§ 19. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: "Otwieram obrady sesji Rady Gminy w Drzycimiu". Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum, które stanowi co najmniej połowa ustawowego składu Rady Gminy, a w razie jego braku - wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

§ 20. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad do uchwalenia, stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 21. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny i wójt.

§ 22. Rada przyjmuje porządek obrad w głosowaniu jawnym, może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 23. 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, w miarę potrzeb może zarządzać przerwy w obradach.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu na sesji wg kolejności zgłoszeń; może udzielić głosu poza kolejnością w uzasadnionych przypadkach.

3. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie nie będącej radnym szczególnie zaproszonym gościom.

4. Przewodniczący obrad udziela głosu sołtysom na zasadach określonych w §18 ust.2 .

§ 24. Wolę zabrania głosu należy oznajmić przez podniesienie ręki.

§ 25. 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków formalnych, których przedmiotem mogą być sprawy:

1) stwierdzenie quorum,

2) zakończenie dyskusji, bądź głosowanie bez dyskusji,

3) przeliczenie głosów,

4) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach,

5) zgłoszenie autopoprawki lub wycofanie projektu uchwały przez jego wnioskodawcę,

6) odesłanie projektu uchwały do właściwej komisji

7) przestrzeganie postanowień statutu,

8) ogłoszenie przerwy, odroczenie lub zamknięcie obrad.

2. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący poddaje pod głosowanie.

§ 26. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący może udzielić głosu wójtowi i radcy prawnemu a także skarbnikowi i sekretarzowi lub innemu wyznaczonemu pracownikowi w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej aktualnie sprawie, w szczególności w dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwał.

§ 27. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem i zachowaniem porządku.

2. Wystąpienia radnych i sołtysów w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż 5 minut z wyjątkiem wystąpień określonych w § 30 ust.2 które nie powinny przekraczać 15 minut.

3. Wystąpienia poza kolejnością nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty.

§ 28. 1. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub przekracza ustalony wcześniej czas wypowiedzi, przewodniczący może przywołać radnego "do rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu - odebrać mu głos.

2. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniesie skutku, może wezwać do opuszczenia sali obrad, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.

§ 29. Jeżeli przebieg obrad jest zakłócany poprzez niestosowne zachowanie obywatela korzystającego z uprawnień wstępu na obrady przewodniczący po uprzednim ostrzeżeniu może nakazać obywatelowi opuszczenie sali obrad, w razie ekscesów chuligańskich wezwać policję nakazując odnotowanie takich faktów w protokole posiedzenia.

§ 30. 1. Głosowanie nad uchwałą winna poprzedzać dyskusja.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad może udzielić głosu Wójtowi bądź innemu wnioskodawcy projektu uchwały jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia uzasadnienia do projektu oraz udziela głosu przewodniczącym komisji rady opiniującym projekty uchwał wg właściwości.

3. Dalsza dyskusja jest prowadzona zgodnie z postanowieniami zawartymi od § 23 do § 28 .

4. Jeżeli przebieg dyskusji wskazuje, że nie wnosi nic do omawianej sprawy, przewodniczący obrad może poddać pod głosowanie wniosek o jej zakończenie.

5. Zakończenie dyskusji winno być wyraźnie stwierdzone przez przewodniczącego obrad.

§ 31. Zakończenie dyskusji i wyjaśnień jest podstawą do zarządzenia przez przewodniczącego obrad głosowania.

§ 32. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza głosowanie.

§ 33. 1. Kolejność wniosków dotyczących projektu uchwały jest następująca:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie uchwały jako najdalej idącego,

2) głosowanie poprawek w kolejności zgłoszenia,

3) głosowanie nad całością uchwały z przyjętymi poprawkami,

2. Przy wnioskach nad poprawkami w pierwszej kolejności przewodniczący może poddać pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idącym rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. Głosowanie nad całością uchwały może przewodniczący obrad odroczyć na czas potrzebny do stwierdzenia czy uchwała będzie zgodna z prawem.

§ 34. W głosowaniu biorą udział tylko radni.

§ 35. 1. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący obrad winien sprawdzić quorum.

2. W przypadku braku quorum przewodniczący ogłasza przerwę i jest obowiązany ustalić czy brak quorum jest przejściowy czy trwały.

3. W przypadku stwierdzenia przejściowego braku quorum przewodniczący wzywa radnych na salę obrad w celu kontynuowania posiedzenia, w przypadku trwałego braku quorum przewodniczący podejmuje czynności określone w § 4 .

§ 36. 1. Głosowanie jawne odbywa się:

1) przez podniesienie ręki,

2) przy użyciu kartki do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego (głosowanie imienne).

§ 37. 1. Głosowanie jawne, przez podniesienie ręki, odbywa się w kolejności:

1) za przyjęciem projektu,

2) przeciw projektowi,

3) wstrzymujący się od głosowania.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad oznajmiając jednocześnie o przyjęciu lub odrzuceniu projektu uchwały.

5. Gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości przewodniczący obrad może zdecydować o reasumpcji głosowania.

6. Radny ma prawo wyrazić życzenie o odnotowanie w protokole w jaki sposób głosował nad rozstrzygnięciem danego projektu uchwały.

§ 38. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów na wniosek radnego.

§ 39. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza powołana przez Radę na czas trwania sesji komisja skrutacyjna.

§ 40. 1. Przewodniczący komisji skrutacyjnej:

1) wyjaśnia zasady głosowania,

2) wywołuje kolejno radnych do głosowania według porządku alfabetycznego,

3) po otwarciu urny, przeliczeniu głosów, na podstawie sporządzonego protokołu podpisanego przez komisję, ogłasza wynik głosowania.

§ 41. 1. Głosowanie imienne odbywa się przy pomocy kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady oraz imionami i nazwiskami radnych.

2. Radni kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytani przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej wrzucają karty do ustawionej na sali obrad urny.

§ 42. 1. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący obrad wyłącznie przypadkach określonych w ustawie.

2. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady oraz przygotowanej do tego celu urny umieszczonej na sali obrad.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

§ 43. Protokół komisji skrutacyjnej oraz kartki z oddanymi głosami, dołącza się do protokołu sesji.

§ 44. Z głosowania imiennego komisja skrutacyjna sporządza protokół zawierający wykaz radnych wraz z podjętymi rozstrzygnięciami oraz zbiorcze zestawienie wyników głosowania.

§ 45. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie kwalifikowane oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

4. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

5. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

6. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

§ 46. 1. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" głosowanie powtarza się po uprzednim wznowieniu dyskusji nad projektem uchwały.

2. Jeżeli rozstrzygnięcie winno nastąpić na danym posiedzeniu sesji z przyczyn ważnych dla interesu gminy procedurę głosowania określoną w ust. 1 powtarza się do skutku. W przerwie obrad przewodniczący Rady może nakazać zwołanie właściwej komisji.

3. Przewodniczący jest uprawniony do przeniesienia głosowania gdy nie nastąpi jego rozstrzygnięcie, na następne posiedzenie sesji.

§ 47. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad zamyka sesję wygłaszając formułkę "Zamykam sesję Rady Gminy".

 

4. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu

 

§ 48. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw (zadania ustawowe, które określone gminy wykonują lub zamierzają realizować w drodze współdziałania międzygminnego).

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 49. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

  1. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

5. Uchwały Rady i protokoły z sesji

§ 50. Obrady sesji są protokołowane z uwzględnieniem postanowień § 56 i § 57 .

§ 51. Uchwały o charakterze proceduralnym odnotowywane są w protokole z przebiegu obrad.

§ 52. Uchwały z wyjątkiem określonych w § 51 powinny być przygotowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej przepisami prawa oraz prenumerowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.

§ 53. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący, który prowadził sesję (przewodniczący obrad).

§ 54. Uchwały są rejestrowane w rejestrze uchwał.

§ 55. Oryginały uchwał przechowywane są wraz z protokołami z sesji, a kopie przekazywane do realizacji.

§ 56. 1.Z każdej sesji sporządza się protokół będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych na sesji rozstrzygnięć. Rejestracja obrad przy użyciu środków audiowizualnych może służyć jako materiał pomocniczy do sporządzenia protokołu. Taśmę magnetofonową przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu na kolejnej sesji.

2.Protokół sporządza się w terminie 10 dni od dnia odbycia sesji.

§ 57. 1. Protokół powinien zawierać:

1) numer (cyfry rzymskie łamane przez dany rok, poczynając od początku każdego roku kalendarzowego),

2) datę i miejsce posiedzenia, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia,

3) nazwisko przewodniczącego obrad,

4) nazwisko protokolanta,

5) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

6) imiona i nazwiska nieobecnych radnych z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

7) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

8) zatwierdzony porządek obrad,

9) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych interpelacji i wniosków oraz udzielonych odpowiedzi, zgłoszone wnioski formalne, streszczenie dyskusji nad projektami uchwał,

10)przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",

11)wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

12)odnotowanie zmian quorum, w szczególności odnotowanie imion i nazwisk radnych obecnych na posiedzeniu, a nie biorących udziału w głosowaniu z powodu opuszczenia obrad bez usprawiedliwienia,

13)odnotowanie przypadków nakazanych postanowieniami § 28 i § 29 ,

14)podpisy: przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 58. 1. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę zaproszonych gości,

3) teksty podjętych uchwał,

4) protokoły komisji skrutacyjnej z załącznikami,

5) dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w czasie obrad, w tym zgłoszone pisemne wystąpienia radnych,

6) inne materiały będące przedmiotem obrad,

§ 59. 1. Radni mogą wnosić pisemnie poprawki lub uzupełnienia do protokołu najpóźniej na trzy dni przed terminem najbliższej sesji. Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta rozstrzyga o ich uwzględniuniu.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 60. Wnioski zawarte w protokole wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym .

§ 61. Protokoły z obrad przechowuje pracownik urzędu prowadzący sprawy rady.

§ 62. Uchwały rady są ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty to znaczy co najmniej poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, uchwały będące aktami prawa miejscowego ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

6. Radni

 

§ 63. 1. Radny winien czynnie uczestniczyć w pracach rady i jej komisjach do których został wybrany, w szczególności winien brać udział w głosowaniach.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 64. 1. Radny ma prawo do składania interpelacji, zabierania głosu w dyskusjach na posiedzeniach, wyrażania opinii, składania wniosków i zapytań we wszystkich sprawach gminy.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze, winny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego pytania.

§ 65. 1. Odpowiedzi na interpelację udziela przewodniczący rady bądź wójt w formie ustnej lub pisemnej.

2. Udzielenie na posiedzeniu odpowiedzi ustnej wymaga potwierdzenia przez składającego interpelację, że odpowiedź jest wystarczająca.

3. W przypadku gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi ustnej na sesji, bądź na żądanie radnego odpowiedzi pisemnej na interpelację należy udzielić w ciągu 14 dni.

§ 66. 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania udziela odpowiednio ustnie podczas danej sesji przewodniczący obrad, wójt lub inna kompetentna osoba wskazana przez wójta.

2. Jeżeli wniosek lub zapytanie wymaga szczegółowych wyjaśnień, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi ustnej bądź na żądanie radnego odpowiedzi pisemnej należy udzielić w ciągu 14 dni.

3. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada nie debatuje.

§ 67. 1. Radny ma prawo do uzyskiwania wszystkich niezbędnych informacji do jego pracy od organów gminy, w tym poprzez żądanie udostępnienia dokumentów z wyłączeniem informacji podlegających ochronie na podstawie ustaw.

2. Udostępnienie dokumentu radnemu polega na przedłożeniu żądanego dokumentu - odpisu całego dokumentu lub jego części, sporządzeniu kserokopii , a w sytuacjach uniemożliwiających natychmiastowe udostępnienie, w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku przez radnego.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą dokumentów, których sporządzenie wymaga przetworzenia danych, sporządzenia zestawień i sprawozdań innych niż sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Udostępnienie radnemu niezbędnych dokumentów, w tym odpisu protokołu z sesji jest nieodpłatne.

§ 68. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 69. Radnych obowiązuje na posiedzeniach zachowanie powagi odpowiedzialności, wzajemnej tolerancja i poszanowanie, odpowiedzialność za formy i sposób przedstawienia spraw. W następstwie nie przestrzegania zasad poszanowania powagi obrad bądź na skutek zakłócania porządku mają zastosowanie postanowienia § 28 .

 

7. Komisje Rady Gminy

 

§ 70. 1. Do zadań komisji należy w szczególności opiniowanie i rozpatrywanie wg właściwości spraw przekazanych komisji przez wójta , przewodniczącego rady lub Radę.

2. Uprawnieniem komisji jest inicjatywa uchwałodawcza w zakresie będącym przedmiotem działania komisji.

§ 71. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca.

§ 72. 1. Komisje stałe opracowują dorocznie plany pracy obejmujące kalendarium i tematykę planowanych posiedzeń zgodnie ze swoim zakresem działania określonym w uchwale powołującej komisję.

2. Plan pracy na dany rok winien być opracowany i przedłożony radzie gminy najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 73. 1. Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z przyjętym planem pracy.

2. W razie uzasadnionej potrzeby komisja może być zwołana poza planem pracy po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym rady bądź na jego wniosek.

3. Posiedzenia komisji są podawane do wiadomości publicznej na zasadach określonych w § 71 statutu gminy.

4. Za posiedzenia odbyte z naruszeniem postanowień ust. 2 nie przysługują radnym diety uchwalone przez Radę na mocy ustawy w odrębnej uchwale.

§ 74. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku na pierwszej sesji , nie później niż do 31 marca roku następnego przedstawiają na sesji sprawozdania z działalności komisji, natomiast przewodniczący komisji doraźnych przedstawiają sprawozdanie po zakończeniu pracy nad zagadnieniem, dla którego komisje powołano.

§ 75. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady koordynujący prace komisji mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 76. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 77. 1. Obrady komisji są protokołowane.

2. Przyjęcie protokołu następuje na najbliższym posiedzeniu danej komisji.

§ 78. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa rozdział V statutu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Andrzej Żelazny

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (26 czerwca 2003)
Opublikował: Jan Adminowicz (26 czerwca 2003, 18:50:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2354