Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 WÓJTA GMINY DRZYCIM z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Drzycim...

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok. [...]

[...]

Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Sprawozdanie stanowi materiał zawierający 34 strony, z uwagi na jego obszerność  ( w tym zestawienia tabelaryczne ) znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu gminy Drzycim w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

załączniki: Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu gminy Drzycim, instrukcja wypełniania oferty, wzór korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, wzór oświadczenia o zgodności wypisu z [...]

Zarządzenie Nr 55/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok

Projekt budżetu składa się z załączników tabelarycznych i opisówki. Materiały, z uwagi na ich obszerność, znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 rok składa się z 39 stron. Z uwagi na obszerność materiału znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy - pokój nr 2. [...]

Zarządzenie Nr 55/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia instrukcji inwentaryzacyjnej

Instrukcja zawiera 12 stron  oraz 18 załączników, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 54/2006 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok

Projekt budżetu gminy na 2007 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia oraz część opisowa do materiałów tabelarycznych znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 42/2006 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy

   Regulamin zawiera 29 stron oraz 11 załączników - znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Drzycimiu

  Bilans i rachunek zysków i strat Gminnej Przychodni  ( w formie tabelarycznej ) znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy [...]

ZarządzenieNr 54/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006 rok

Projekt budżetu gminy na 2006 rok znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy [...]

Zarządzenie nr 39/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Informacja z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku ( załącznik do zarządzenia ) znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie nr 71/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005 rok.

Projekt budżetu na 2005 rok składa się z części tabelarycznej ( 20 stron ) i z części opisowej ( 12 stron ). Z uwagi na obszerność materiału jest dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie nr 56/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Drzycimiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku zawiera 28 stron. Z uwagi na obszerność materiału znajduje się ona do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie nr 25/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy w Drzycimiu Regulaminu Organizacyjnego

Regulamin stanowi materiał składający się z 17 stron. Zawiera nastepujące rozdziały : I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Urzędu. III. Zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu. IV. Zadania i [...]

Zarządzenie nr 23/2004 z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionelnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

sprawozdanie - załącznik do zarządzenia, zawiera 28 stron - materiał znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

Zarządzenie Nr 72/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r.

   Materiały informacyjne do zarządzenia ( do wglądu w Urzędzie Gminy ) :   -  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok,   - część opisowa do projektu budżetu. [...]

Zarządzenie 43/2003

Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na “Roboty pokrywcze dachu budynku Publicznego Gimnazjum [...]

Zarządzenie 42/2003

ZARZĄDZENIE NR 42/03 WÓJTA GMINY DRZYCIM z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargu na sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości gruntowych, w Drzycimiu, przy ul. Szkolnej [...]

Zarządzenie 41/2003

ZARZĄDZENIE NR 41/03 WÓJTA GMINY DRZYCIM z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie podwyższenia ceny działek budowlanych,stanowiących własność Gminy, znajdujących się w terenach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na osiedlu w [...]

Zarządzenie 40/2003

Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Drzycim z dnia l lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na “Roboty malarskie części budynku Przedszkola [...]

metryczka