Program wychowawczy PG w Gródku

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

GIMNAZJUM NR 2
w Gródku

I.                  Cele gimnazjum w aspekcie wychowawczym.

 1.Charakterystyka pracy wychowawczej w gimnazjum.
Gimnazjum wprowadza uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich. Zespół wartości wyniesionych z domu rodzinnego i Szkoły Podstawowej uzupełnia rzetelną wiedzą obywatelską o systemie zorganizowania państwa oraz wiedzą o narodowej tradycji. Uczy dumy patriotycznej i kształtuje poczucie obywatelskiego obowiązku troski o własny kraj, jego tradycje, kulturę i środowisko naturalne. Celem tego etapu powiązanym ze sferą kształcenia jest odkrycie mocnych stron ucznia w taki sposób, aby mógł on trafnie wybrać profil dalszego kształcenia.

Nauczyciele w swej pracy wychowawczej zmierzać będą do tego aby uczniowie:

1.Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym )

2.Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3.Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;

4.Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolnością własną z wolnością innych;

5.Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6.Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

7.Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8.Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

2. Cele i zadania gimnazjum

1.Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej i moralności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zadania i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20 XI 1989 r.

2. Szkoła umożliwia:

a)zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach licealnych.

b)rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych ),
c)rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań,
d)poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej,
e)efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,
f)kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata,
g)naukę religii zgodnie z rozporządzeniem MEN, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

II. Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągania przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkoły.
1. Postawa społeczna i moralna ucznia.
-  uczciwość,

- reagowanie na dostrzeżone przejawy zła,

- poszanowanie godności osobistej własnej i innych osób,

- szacunek dla pracy swojej i innych, mienia publicznego i własności prywatnej,

- pomoc kolegom w nauce i innych sprawach życiowych,

- aktywność w działaniu na rzecz zespołu w szkole i poza nią.

2. Takt, kultura osobista w stosunkach z innymi ludźmi.

-przestrzeganie wolności myśli, sumienia i wyznania,

- taktowność,

- wysoka kultura osobista,

- kultura słowa i dyskusji,

- postawa życzliwości w stosunku do otoczenia.

3. Postawa wobec nałogów i uzależnień.

- zachęcanie swoją postawą innych do życia bez nałogów,

- pomoc innym w wyjściu z uzależnień,

- promowanie życia bez nałogów,

- asertywność w odmawianiu namowom picia, palenia, brania narkotyków.

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

- prawidłowa reakcja na występujące zagrożenia.

5. Pozytywna identyfikacja ucznia ze szkołą.

- przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego,

- reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

- dbanie o dobre imię szkoły.

III. Treści wychowawcze określone w programach ścieżek edukacyjnych i przedmiotów nauczania.


Treści nauczania realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy, oraz w ramach ścieżek edukacyjnych, kółkach przedmiotowych, zajęciach sportowych i różnych imprezach okolicznościowych.

1. Ukierunkowanie programu wychowawczego.

Hasła

Główne cele pracy wychowawczej

Człowiek i jego emocje
 klasa I.

- kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia,
- realizowanie zadań ułatwiających dorastanie, kształtujących dojrzałość, odpowiedzialność,
- nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości,
- kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu jej pochodzenia
- rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności narodowych, kulturowych, wyznaniowych, płciowych, rasowych, światopoglądowych,
- dzieła sztuki wyrażające emocje twórców ( np. wystawy, koncerty ).

Prawa człowieka
 Klasa II

- dążenie do identyfikowania się z obowiązkami patriotycznymi,
- poznanie swoich praw obywatelskich,
- posiadanie świadomości o prawie do życia i godnej śmierci każdego człowieka,
- przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczeństwa demokratycznego,
- zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa ( np. Sejm, Senat, Muzeum Hymnu Narodowego ),
- poznanie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi w takich wyborach ( np. radny gminy, radny sejmiku wojewódzkiego, poseł ).

Człowiek we współczesnym świecie.
Klasa III

-poznanie mechanizmów działania gospodarki wolnorynkowej,
- kształtowanie postawy umiejętności obrony własnych poglądów i wartości,
- wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości,
- kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji,
- uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka współczesnego,
- pokazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.

 


2. Elementy wychowawcze zawarte w ścieżkach edukacyjnych.

Ścieżka

Główny cel pracy wychowawczej

Edukacja prozdrowotna.

Kształtowanie wrażliwości moralnej, zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie, kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Edukacja ekologiczna.

Budzenie szacunku do przyrody.

Edukacja czytelnicza i medialna.

Przygotowanie do pracy samokształceniowej, kształtowanie postawy szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej i umiejętność segregowania informacji, krytycznego ich odbioru.

Edukacja regionalna.

Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości narodowej.

Edukacja europejska.

Rozwijanie tożsamości europejskiej, budowanie na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej.

Dostrzeganie w kulturze antycznej korzeni tożsamości kulturowej Polski i Europy.


V. Opis sytuacji wychowawczych aranżowanych przez wszystkich nauczycieli, w których uczniowie wykryją zadania o charakterze wychowawczym.

1. Praca metodą projektów.
Taki sposób nabywania wiedzy, który nastawiony jest na maksymalnie duże zaangażowanie ucznia w realizację konkretnego przedsięwzięcia, natomiast rola nauczyciela zostaje sprowadzona do pełnienia funkcji monitorujących, nadających kierunek pracy oraz udzielanie niezbędnych wskazówek. Przy tym wspólnie z nauczycielem w sposób jawny ustala się kryteria oceny oraz zasady prezentacji wyników pracy.

Pomysł na projekt może być zasugerowany przez nauczyciela. Jest jednak lepiej, jeżeli uczniowie sami czują potrzebę uzupełnienia czegoś, o czym jeszcze nie wiedzą. Po zapoznaniu się z tematem projektu następuje faza podziału zadań dla mniejszych grup. Każda z grup tworzy się z osób zainteresowanych realizacją danego zadania. Następnie wyznaczany jest czas, do kiedy grupy są w stanie wykonać swoje zadania. Po wyznaczonym okresie dochodzi do prezentacji grup i wymiany zdobytych przez nich informacji. Prezentacja powinna mieć ciekawą dla reszty uczniów formę. Ocenie podlega bowiem zarówno to, o czym mowa, jak i sposób przedstawienia.
 
2. Metoda dramy.

 
Polega na zorganizowaniu odgrywania scenek, stawiających uczniów w sytuacji utożsamiania się z osobą będącą w konkretnej sytuacji problemowej. Uczniowie mogą w tym przypadku aktywnie uczestniczyć w planowaniu tematów odgrywanych scenek.
3. Metoda przygotowywania przedstawień i inscenizacji.

Uczniowie przygotowują i odgrywają przedstawienia, przygotowują stroje i dekoracje do tych inscenizacji.
4. Słowo dorosłych.

Przekazywanie, pouczenie, agitowanie, przekonywanie, ukierunkowana dyskusja.

5. Dostarczanie wzorów do naśladowania.

Autorytety, postacie literackie, żywi ludzie.

6. Aktywne działanie.

Poddawanie próbom w różnych sytuacjach, w których muszą wykazać się pracowitością, właściwymi postawami, wytrwałością, odwagą – organizowanie imprez klasowych, szkolnych, pomoc koleżeńska, dbałość o klasę, wykonywanie gazetek, dekoracji, plakatów, referatów, planowanie wycieczek, wydawanie gazetki szkolnej, troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

 VI. Harmonogram stałych uroczystości imprez i akcji o charakterze wychowawczym.
1.    
Spotkanie integracyjne dla przyszłych uczniów gimnazjum.

2.    
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

3.    
Akcja sprzątania świata.

4.    
Otrzęsiny.

5.    
DKEN.

6.    
Święto Niepodległości.

7.    
Zabawa Andrzejkowa.

8.    
Akcje charytatywne: zbiórka daru dla Caritas, życzenia dla samotnych.

9.    
Jasełka.

10.
Wigilia klasowa.

11.
WOŚP.

12.
Zabawa karnawałowa.

13.
Dzień Matki.

14.
Dzień Dziecka.

15.
Powitanie wiosny.

16.
Święto 3 Maja.

17.
Konkurs polonistyczny – wielkie dzieła literatury polskiej.

18.
Dla Przyjaciół Szkoły.

19.
Pożegnanie absolwentów szkoły.

20.
Zakończenie roku szkolnego.

21.
Wycieczka szkolna.

22.
Wyjazd do kina, operetki lub teatru.
 

VII. Sposoby realizacji zadań Gimnazjum.

 1. Sposoby realizacji zadań gimnazjum.

 - Program wychowawczy jest realizowany przez wszystkich nauczycieli przy współpracy rodziców.
- Plan wychowawcy klasowego powinien być spójny ze „Szkolnym Programem Wychowawczym”.

- Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych i każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz zadań wychowawcy.

- Program wychowawczy realizowany jest w ramach godzin świetlicy i kółek przedmiotowych oraz biblioteki szkolnej.

 2. Zadania opiekuńcze.

- Szkoła zapewnia uczniom wszechstronną opiekę pedagogiczną.
- Szkoła stwarza możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

-Pracę opiekuńczo-wychowawczą pełnią wychowawcy przy współpracy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

- Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

-Sprawuje opiekę nad uczniem i pomaga organizować pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących.

- Współpracuje z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi w celu prowadzenia działań profilaktycznych i zapobieganiu patologii społecznej.

- W szkole działa Rada Rodziców powołana do zapewnienia właściwego współdziałania między rodzicami a szkołą stanowiąca reprezentację rodziców i w ich imieniu podejmująca i realizująca na rzecz szkoły określone zadania wychowawcze i opiekuńcze.

- W szkole działa również Samorząd Uczniowski.

Samorząd Uczniowski.

1.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.     Samorząd może przedstawiać dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące podstawowych praw ucznia.

Prawa ucznia. 

Uczeń ma prawo do:

1.     Wolności myśli, sumienia i wyznania.

2.     Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości.

3.     Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

4.     Poszanowania godności własne w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

5.     Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Gimnazjum, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej.

6.     Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

7.     Reprezentowania Gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.

8.     Odpoczynku w przerwach międzysekcyjnych.

9.     Opieki socjalnej.

10. Zapomóg pieniężnych z różnych funduszy.

11. Dopłaty do wycieczki z funduszu Rady Rodziców.

12. Reprezentowania szkoły w uroczystościach szkolnych.

Formy udzielania pomocy w nauce. 

1.     Doraźna pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu.

2.     Pomoc koleżeńska.

3.     Uczeń zdolny ma prawo ukończyć Gimnazjum w krótszym terminie.

Obowiązki ucznia 

Uczeń ma obowiązek:

1.     Zachować się w każdej sytuacji w sposób godny.

2.     Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, systematycznie przygotowywania się do zajęć szkolnych.

3.     Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor, tradycje gimnazjum, współtworzyć jego autorytet.

4.     Kulturalnie zachować się w gimnazjum i poza nim.

5.     Podporządkowywać się zarządzeniom dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej i regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

6.     Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności okazywać szacunek dorosłym i kolegom, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować przekonania i poglądy innych ludzi, szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.

7.     Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, oraz kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków, jest czysty i schludny.

8.     Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, szanować sprzęt i urządzenia, dbać o czystość obiektu.

Nagrody, wyróżnienia, kary. 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

- rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska
- wzorową postawę

- wybitne osiągnięcia

- dzielność i odwagę

Wnioskować o nagrodę może:

- wychowawca
- samorząd szkolny

- rodzice

- dyrektor

- nauczyciel

Nagrody mogą być:

- rzeczowe
- książkowe

2. Wyróżnienia:

- listy pochwalne
- listy gratulacyjne

3. Społeczność szkolna karze za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia:

- upomnieniem wychowawcy klasy
- upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły

- przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole

- zakazem reprezentowania szkoły w różnych imprezach

- odpowiedzialnością finansową za umyślne zniszczenie mienia szkolnego

4. Od kar uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 3 dni na piśmie do dyrektora szkoły. Dyrektor lub Rada Pedagogiczna może odstąpić od nałożenia lub wykonania kary w przypadku poręczenia Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia. 

Postanowienia końcowe. 

Zmiany do programu wychowawczego wprowadzane będą aneksami, a wnioski dotyczące zmian mogą wprowadzać organy szkoły.

Wartości wychowawcze realizowane są również na godzinach ścieżek edukacyjnych i godzinach wychowawczych.

Plany pracy wychowawców opracowywane są na podstawie programu wychowawczego szkoły

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (1 lutego 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (1 lutego 2004, 14:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18689