Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

  Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania
     uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
                  w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Gródku.

                                                Tekst jednolity
§ 1
System oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
§ 2
 1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 § 3
1.Formą wyrażania ocen bieżących z przedmiotów nauczania  są punkty.
1)Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedmiotu po wybraniu programu nauczania dla swojego przedmiotu ustala hierarchię wymagań ze względu na cele i materiał nauczania składającą się na ocenę semestralną.
2)W oparciu o ustaloną hierarchię w § 3 ust.1 pkt 1) uwzględniając specyfikę przedmiotu, indywidualne koncepcje dydaktyczne i potrzeby danego oddziału określa się trzy elementy składające się na ocenę semestralną:
- za 5 punktów- najbardziej znaczące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów z szerokiego zakresu materiału obejmujące powyżej trzech jednostek lekcyjnych tj.:
     - pisemne prace kontrolne,
     - indywidualne lub zespołowe opracowania lub prezentacje
       referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów,
     - prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ich wyników.
- za 3 punkty- wszystkie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne tj.:
     - pisemne prace kontrolne,
     - sprawdziany wiedzy i umiejętności,
     - indywidualne lub zespołowe opracowania lub prezentacje
       referatów, tekstów, wystąpień, debat, pokazów,
     - przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć
       terenowych oraz innych form ćwiczeń,
     - zadania domowe,
     - ustne odpowiedzi,
- za 2 punkty- formy sprawdzania wiadomości i umiejętności z materiału o wąskim zakresie- z jednostki tematycznej, uwzględniające jednak wiadomości podstawowe i ponadpodstawowe tj.:
     - pisemne prace kontrolne,
     - sprawdziany wiedzy i umiejętności,
     - prace domowe,
     - ustne odpowiedzi,
     - prowadzenie zeszytu.
W zakresie następujących przedmiotów: informatyka, technika, wychowanie fizyczne i sztuka dopuszcza się stosowanie jednolitej 10 punktowej skali oceniania.
3)Suma punktów dla wszystkich elementów składowych ustalonych w § 3 ust.1 pkt 2) wynosi 10.
4)Na koniec semestru nauczyciel liczy średnią arytmetyczną punktów w każdym ustalonym przez siebie elemencie składowym oceny. Obliczone średnie są podstawą wystawienia oceny śródrocznej zwanej semestralną na zasadach określonych w § 7.
5)W wyniku nieobecności ucznia na pracy klasowej lub zapowiedzianym wcześniej sprawdzianie uczeń otrzymuje 0 punktów jeżeli nie zaliczy go w terminie ustalonym przez nauczyciela nie dłuższym niż 2 tygodnie od jego powrotu do szkoły.
Dopuszcza się zwiększenie liczby punktów w poszczególnych elementach oceny w przypadku uczniów posiadających wiedzę przekraczającą wymagania programowe:
o 1 w elemencie za 5 punktów
o 0,6 w elemencie za 3 punkty
o 0,4 w elemencie za 2 punkty
2.Na początku roku szkolnego nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania z uwzględnieniem § 3 ust.1 oraz ustala sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów stosownie do sformułowanych wymagań.
3.Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
4.Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zajęć edukacyjnych.
5.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów
§ 4
1.Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
2.Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
§ 5
1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki -jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3.Oceny bieżące wystawia nauczyciel uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak np.:
- pisemne prace kontrolne,
- sprawdziany wiedzy i umiejętności,
-indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów,
 tekstów, wystąpień, debat, pokazów,
-prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników,
-prace długoterminowe,
-przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych
 oraz innych form ćwiczeń,
-prace domowe,
-ustne odpowiedzi na lekcji,
-prowadzenie zeszytu,
-udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
4.Przy ustalaniu prac klasowych obowiązuje zasada: w jednym tygodniu mogą się odbyć, co najwyżej trzy pisemne prace kontrolne, nigdy dwie w ciągu jednego dnia.
5.Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany:
-zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym
 wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej,
-ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch
 tygodni od terminu jej odbycia się,
- przechowywać przez okres semestru sprawdzone i ocenione pisemne
 prace kontrolne,
- określić zasady wglądu do nich przez uczniów i rodziców,
- określić warunki i termin poprawy pisemnych prac klasowych.
6.Uczeń może w każdym semestrze zgłosić swoje nieprzygotowanie do zajęć :
jeden raz gdy w planie przypada 1 godzina na tydzień
dwa razy gdy w planie przypadają 2 godziny na tydzień
trzy razy gdy w planie przypadają 3 lub więcej godzin na tydzień
7.Dopuszcza się stosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania. Musi on jednak zawierać elementy, które nie są sprzeczne z przepisami oceniania wewnątrzszkolnego.
 § 6
1.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
2.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną.
3.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się " zwolniony".
§ 7
1.Klasyfikowanie śródroczne zwane klasyfikowaniem semestralnym polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według następujących zasad:
1) Nauczyciel sumuje obliczone średnie arytmetyczne punktów w każdym ustalonym przez siebie elemencie składowym oceny o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 4). Obliczona suma jest podstawą do wystawienia oceny śródrocznej.
2) Na podstawie obliczonej sumy w oparciu o § 7 ust 1 pkt 1) nauczyciel ustala ocenę śródroczną korzystając z tabeli:
Suma średnich punktów elementów składowych oceny
Stopień
Powyżej 10,5
Celujący - 6
Od 9,1 do 10,4
Bardzo dobry - 5
Od 7,7 do 9,0
Dobry - 4
Od 5,7 do 7,6
Dostateczny - 3
Od 3,7 do 5,6
Dopuszczający - 2
Od 0,0 do 3,6
Niedostateczny - 1
3) W przypadku udziału ucznia w konkursie przedmiotowym na każdym szczeblu poza szkolnym przed ustaleniem oceny wg tabeli do sumy średnich punktów elementów składowych oceny dodaje się dodatkowo 1 punkt za każdy wyżej wymieniony szczebel.
4) Dopuszcza się możliwość dodania 0,5 punktu do sumy średnich (tolerancja dla nauczyciela)  przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowych.
5) Uczeń, który posiada opinię PPP zalecającą dostosowanie wymagań programowych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości lub zaniżenie wymagań może otrzymać ocenę dopuszczającą semestralną i końcoworoczną  z przedmiotów, których dotyczą zalecenia, jeśli suma średnich punktów wchodzących w skład oceny jest większa od 3,0; a uczeń wykaże się zaangażowaniem, sumiennością i aktywnie uczestniczy w zajęciach zespołu dydaktyczno- wyrównawczego z danego przedmiotu.  
2.Klasyfikowania śródrocznego z zachowania dokonuje się w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów stanowiący § 17 niniejszego dokumentu.
3.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, w terminie nie późniejszym niż 7 przed końcem semestru.( semestr I trwa od 1 września do ferii zimowych, a semestr II od ferii zimowych do końca roku szkolnego ).
4.Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych na podstawie średniej punktów semestralnych i w oparciu o tabelę znajdującą się w  § 7 ust. 1 pkt 2).
Gdy różnica w ocenach semestralnych wynosi jeden stopień:
Jeżeli średnia ocen z II półrocza jest niższa niż średnia z obu semestrów, ocenę końcoworoczną  ustala się na podstawie średniej z obu semestrów.
Jeżeli średnia ocen z II półrocza jest wyższa niż średnia z obu semestrów, ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie średniej za II semestr.
Gdy różnica w ocenach semestralnych wynosi więcej niż jeden stopień:
Ocena końcoworoczna  jest średnią ocen z I i II okresu
5.Końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów.
6.Przed końcoworocznym ( semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed klasyfikacją, a w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub brakiem możliwości klasyfikacji na miesiąc przed klasyfikacją.
7.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ( semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §14
§ 8
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów.
§ 9
Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6,
2) stopień bardzo dobry - 5
3) stopień dobry - 4,
4) stopień dostateczny - 3,
5) stopień dopuszczający -2,
6) stopień niedostateczny -1.
§ 10
1.Ocena z zachowania powinna w szczególności uwzględniać:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2.Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali określonej w Regulaminie Oceniania Zachowania Ucznia.
3.Ocenę zachowania końcoworoczną ustala się według następującej skali:
wzorowe
dobre
poprawne
nieodpowiednie
4.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
5.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
§ 11
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienie braków.
§ 12
1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu wyznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
5.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
6.Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 13
1.Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 9.
2.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
§ 14
1.Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę praktycznych zajęć.
3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
5.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 9.
9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
§ 15
Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, który ma charakter powszechny i obowiązkowy.
§ 16
Przepisy regulujące zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują paragrafy od 25 do 32 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy i przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 19 kwietnia 1999 roku.
§ 17
Regulamin oceniania zachowania uczniów.
ROZDZIAŁ I
1.Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:
1) jego postawie jako człowieka, stosunku do innych ludzi oraz otaczającej przyrody
2) sposobie wywiązywania się z obowiązków zawartych w statucie szkoły
3) stosunku do obowiązków szkolnych
2.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) stopnie z przedmiotów nauczania,
2) promocję lub ukończenie szkoły
3.Na ocenę z zachowania ucznia nie mogą mieć wpływu jego poglądy i postawy polityczne i światopoglądowe zgodnie ze stosowaną w szkole zasadą tolerancji.
4.Ocenę wystawia wychowawca klasy na koniec każdego semestru uwzględniając spostrzeżenia społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.
5.Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców (opiekunów) z przyjętym przez szkołę niniejszym regulaminem.
6.Ocena z zachowania ustalana jest według skali punktowej.

ROZDZIAŁ II
Powinności ucznia gimnazjum w Gródku
1.w zakresie nauki obowiązkiem każdego ucznia jest:
a) codzienne, systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych(uczeń musi posiadać starannie prowadzony zeszyt, podręcznik, przyrządy geometryczne itp. oraz jeżeli wymaga tego nauczyciel przedmiotu zeszyt ćwiczeń i inne wskazane przez nauczyciela przedmioty potrzebne na lekcji)
b) aktywne uczestnictwo w każdej lekcji poprzez maksymalne skupienie uwagi i wykonywanie poleceń nauczyciela
c) uczestnictwo w zespole dydaktyczno -wyrównawczym, gdy opinie taką wyrazi PPP oraz czasowo, gdy uczestnictwo zaproponuje nauczyciel
d) uczestnictwo w kołach zainteresowań w zależności od posiadanych uzdolnień
Uczestniczenie w kole zainteresowań nie jest obowiązkowe, lecz gdy uczeń złoży akces do uczestnictwa to staje się ono obowiązkiem.
e) udział w konkursach i olimpiadach organizowanych przez szkołę oraz inne instytucje-po konsultacji z nauczycielem.
2.w zakresie ubioru:
a) ubiór ucznia powinien być czysty i schludny bez zbędnych ozdób i ekstrawagancji, tatuaży
b) makijaż u dziewcząt powinien być niezauważalny, a włosy nie powinny szokować kolorem i fryzurą
c) zabronione jest przychodzenie do szkoły na lekcje z pomalowanymi paznokciami.
d) chłopcy nie noszą kolczyków i innej szokującej biżuterii.
Na wszystkie uroczystości szkolne jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, egzamin, wigilia szkolna i inne wskazane przez nauczyciela uczeń przychodzi zakresie stroju odświętnym.
3.w zakresie dobrego wychowania :
a) każdy uczeń zobowiązany jest do okazywania szacunku, nauczycielom i wszystkim innym dorosłym pracownikom szkoły jak również swoim młodszym i starszym koleżankom i kolegom,
b) każdy uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymywania czystości izb lekcyjnych, swojego miejsca pracy w klasie, jak również korytarzy i otoczenia szkoły,
c) każdy uczeń zobowiązany jest do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne, jak również rzetelnego usprawiedliwienia nieobecności. Uczeń musi usprawiedliwić nieobecność w ciągu trzech dni po powrocie do szkoły.
d) nie dopuszcza się żucia gumy zakresie czasie lekcji i uroczystości szkolnych.
4.Zabronione jest wnoszenie na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i innych podobnych używek, jak również pism, ulotek itd. o treści wulgarnej, pornograficznej, sekciarskiej itp.
5.     Zabronione jest posiadanie i wnoszenie do szkoły środków pirotechnicznych oraz ostrych narządzi i przedmiotów, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu innych ludzi
 
ROZDZIAŁ III
Kryteria ocen uczniów z zachowania
1.Zachowanie uczniów w danym semestrze roku szkolnego oceniane będzie w oparciu o zapisy zawarte w Szkolnym Programie Wychowania oraz regulaminach wewnętrznych szkoły. Zachowanie nieregulaminowe powinno być odnotowane w zeszycie spostrzeżeń. Wpisu takiego dokonuje każdy nauczyciel, który stwierdził nieregulaminowe zachowanie, lub wychowawca klasy, jeżeli otrzymał sprawdzoną informację o zachowaniu się ucznia, poza szkołą. Wpis taki musi zawierać datę, rodzaj zachowania, podpis nauczyciela. Wpisu takiego dokonuje się niebieskim lub czarnym kolorem..
2.Zachowania, godne naśladowania dotyczące różnych dziedzin działalności(aktywności) ucznia w szkole i poza szkołą, nauczyciele zobowiązani są również odnotować w zeszycie spostrzeżeń w sposób podany wyżej. Wpis taki powinien być dokonany kolorem czerwonym..
Przykładowe wpisy.
Nie przygotował się do lekcji
Arogancko odnosił się do nauczyciela
Używał wulgarnych wyrazów.
Nie usprawiedliwił .... godzin zajęć lekcyjnych.
Źle zachowywał się w autobusie szkolnym.
Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu apelu........
Brał udział w olimpiadzie z........
Zajął...... miejsce w zawodach sportowych.
Używał przemocy fizycznej w stosunku do kolegów.
Itd, itp.............................
3.Każdy wpis w zeszycie będzie traktowany jako j eden punkt, przy czym wpis o zachowaniu negatywnym będzie punktem ujemnym, a pozytywnym dodatnim.
4.Frekwencja ucznia oceniana, będzie w sposób następujący, za nieusprawiedliwione spóźnienia i godziny nieobecności uczeń otrzymywał będzie punkty ujemne, i tak:
 za nieusprawiedliwione spóźnienie 0,2 punktu,
 za nieusprawiedliwioną godzinę nieobecności 0,5 punktu.
5.Bilans punktowy w postaci 4 punktów dodatnich wyznaczał będzie ocenę wzorową.
Pozostałe: oceny uzależnione będą, od ilości ujemnych punktów, i tak:
a) ocena dobra od +3 do -3 punktów
b) ocena poprawna od – 4 do -7 punktów
c) ocena, nieodpowiednia poniżej 8 punktów ujemnych.
6.Na radą klasyfikacyjną wychowawcy klas zobowiązani będą do przygotowania zbiorczej karty ocen zachowania uczniów w oparciu o zeszyt spostrzeżeń i dziennik lekcyjny .
7.Za wyjątkowo drastyczne lub niegodne naśladowania zachowania ucznia w szkole lub poza szkołą wychowawca klasy po konsultacji z radą pedagogiczną, może do ogólnego bilansu punktowego dopisać pewną ilość punktów ujemnych (za wyjątkowo drastyczne zachowania) lub dodatnich (godne naśladowania zachowania) w zależności od ciężaru przewinienia.
8.Od ustalonej oceny zachowania przysługuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) prawo pisemnego odwołania się do dyrektora, szkoły. Pismo takie musi być złożone w przeciągu, dwóch dni od daty posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Odwołani rozpatruje nadzwyczajne zebranie rady pedagogicznej przed końcem zajęć dydaktycznych w danym okresie(roku szkolnym).Od ponownej decyzji wychowawcy wydanej po obradach nadzwyczajnego posiedzenia, rady pedagogicznej odwołanie nie przysługuje.
9.Regulaminy o których mowaw punkcie l. są załącznikami do niniejszego dokumentu.
10.W powyższym regulaminie mogą być wprowadzane zmiany, których dokonać może w sposób regulaminowy tylko rada pedagogiczna na swoich posiedzeniach.
W przypadku gdy uczeń popełni co najmniej jeden z poniżej wymienionych czynów, tj.:
1) kradzież i udział w kradzieży,
2) palenie i posiadanie tytoniu,
3) picie i posiadanie alkoholu,
4) posiadanie, handel i zażywanie środków odurzających ( narkotyki, detergenty, klej itp.)
5) stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia lub życia innego człowieka
6) posiadanie i używanie środków pirotechnicznych, broni
7) drastyczne naruszenie godności osobistej drugiego człowieka
8) celowe niszczenie mienia społecznego,
wychowawca klasy, po analizie i w porozumieniu z radą pedagogiczną, decyduje o ocenie nieodpowiedniej  z zachowania dla danego ucznia, pomijając kryterium punktowe. O takim trybie wystawienia oceny z zachowania, wychowawca informuje ucznia na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
§18
Wprowadzony system oceniania ulegać będzie ewaluacji, a wszystkie zmiany muszą być zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną na jej posiedzeniach.


metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (30 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (30 stycznia 2004, 23:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15340