Konsultacje

Konsultacje

Projekt do konsultacji "Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok".

Projekt do konsultacji "Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok". [...]

Projekt do konsultacji "Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok".

Projekt do konsultacji "Program współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok". [...]

Konsultacja projektu Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2017 rok

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania [...]

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2016 rok

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania [...]

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. [...]

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Drzycim w ramach pomocy de minimis do konsultacji

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Drzycim w sprawie zasad udzielania zwolnień i [...]

Konsultacje w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na rok 2015.

W oparciu art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 j. t ze zm.) podaje się do zaopiniowania - organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona [...]

Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 do konsultacji.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam  projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego [...]

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wraz z preliminarzem do konsultacji

W załączeniu Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wraz z preliminarzem do konsultacji. Wszelkie pytania , uwagi , propozycje odnośnie programu [...]

Projekt uchwały Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu do konsultacji

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam dwa warianty projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia warunków i [...]

Projekt uchwały Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam dwa warianty projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia warunków [...]

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania [...]

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na 2011-2013 rok”.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności [...]

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania [...]

metryczka