Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.


Na podstawie art. 122 Ustawy Prawo oświatowe pracodawcy mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów jego kształcenia.
1. Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie  przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem- egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem- egzamin zawodowy (OKE)
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin , zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.


2. Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu- do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 m-cy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
4) kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 3 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105%.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. z 2023 r., poz. 68)- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 ( wzrost cen o 14,4 %).


3. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  zostali zobowiązani do poinformowania wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu umowy z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem- również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Informację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.


4. Miejsce i termin złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy i należy go złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.

Do wniosku należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
4. kopię certyfikatu, dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
5. aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;
6. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika ( oryginał bądź kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA)
7. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy we wspomnianym wcześniej okresie;
8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
9. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/ informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.


Pliki do pobrania:
1 wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (25kB) word
2 Informacja o udzielonej pomocy de minimis (146kB) pdf
3 Instrukcja wypełniania Informacji (149kB) pdf
4 Zawiadomienie o zawarciu umowy (14kB) word
5 Oświadczenie o wielkości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy (16kB) word
6 Oświadczenie ograniczenia, nakazy i zakazy (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Rządkowska (1 września 2023)
Opublikował: Małgorzata Rządkowska (1 września 2023, 12:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440